Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det är världens största satsning för forskning och innovation. Programmet löper mellan 2014 och 2020 och har en total budget på 80 miljarder euro.

Omvandlar forskning till verklighet

Horisont 2020 ska hjälpa Europa att skapa forskning i världsklass. Målet med programmet är också att det ska bli lättare att omvandla vetenskapliga genombrott till faktiska innovationer som kan förbättra människors liv. Programmet ska stärka länken mellan forskning och innovation genom att underlätta samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. Horisont 2020 är indelat i 3 delar:

 • Vetenskaplig kompetens – ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här ingår satsningar på Europeiska forskningsrådet (ERC), mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, nya och lovande forskningsområden (FET) och forskningsinfrastruktur.
 • Industriellt ledarskap – ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation. Ska också skapa jobb och tillväxt genom stöd till innovationer i små- och medelstora företag, ökad tillgång till riskkapital och satsningar inom nyckelteknologier.
 • Samhällsutmaningar – satsningar som fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. Sju utmaningar pekas ut:
  1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
  2. Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs- sjöfarts- och insjöforskning
  3. Säker, ren och effektiv energi
  4. Smarta, gröna och integrerade transporter
  5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror
  6. Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
  7. Trygga samhällen

Fortes roll inom Horisont 2020

Målet med Fortes engagemang inom Horisont 2020 är att stimulera svensk forskning på den internationella arenan och att främja det internationella forskningsutbytet. Forte ingår i den svenska stödorganisation för forskare som vill söka medel från Horisont 2020. Vi är också engagerade i flera projekt och nätverk med koppling till Horisont 2020.