Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Forte ingår i den svenska organisationen för Horisont 2020 där vi deltar i arbetet i två programkommittéer. Forte är också engagerade i ett flertal projekt och nätverk med koppling till programmet.

Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Målet med Fortes engagemang inom Horisont 2020 är att stimulera svensk forskning på den internationella arenan och att främja det internationella forskningsutbytet. Forte ingår i den svenska stödorganisation för forskare som vill söka medel från Horisont 2020.

Programkommittéer för att möta samhällsutmaningar

Forte ingår i programkommittéerna för två av de utpekade samhällsutmaningarna inom Horisont 2020. I programkommittéerna stödjer vi den svenska ledamoten i att föra fram Sveriges synpunkter i genomförandet av ramprogrammet. Tillsammans med Vinnova och Vetenskapsrådet har vi också ett ansvar att informera om utlysningar inom dessa områden.

Programkommittéer där Forte ingår:

  • Samhällsutmaning 1: Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
  • Samhällsutmaning 6: Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen

Europeiska nätverk, ERA-NET

Europeiska nätverk, ERA-NET, är nätverk mellan forskningsråd och andra nationella och regionala forskningsfinansiärer i EU. Nätverken syftar till att stärka samarbetet och möjliggöra gemensamma forskningssatsningar. Forte deltar som partner i två ERA-NET och ger därigenom svenska forskare tillgång till utlysningar som nätverken har.

NORFACE – Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning

Nätverket NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) består av ett partnerskap av nationella forskningsfinansiärer från 16 europeiska länder med inriktning på forskning inom områden samhälls- och beteendevetenskap. Forte och Vetenskapsrådet är Sveriges representanter I NORFACE.

Läs mer om NORFACE

TO-REACH – forskningsprogram om hälso- och sjukvårdssystem

Forte deltar i det europeiska nätverket TO-REACH. Nätverket arbetar med att förbereda ett gemensamt forskningsprogram för ökad kunskap om hälso- och sjukvårdssystem, organisation och vårdmodeller. Forskningsprogrammet ska bidra till att olika hälso- och sjukvårdssystem och dess vårdtjänster är motståndskraftiga, effektiva, rättvisa, tillgängliga, hållbara och omfattande. Genom ökat samarbete mellan forskningsfinansiärer vill TO-REACH underlätta genomförandet av forskningsprogrammet. Nätverket TO-REACH är en så kallad ”coordination and support action” (CSA) inom Horisont 2020.

Läs mer om TO-REACH

Europeiska nätverk