Regeringskansliet uppdrar åt Mats Nilsson, Fortes ställföreträdande generaldirektör, att biträda Socialdepartementet med att analysera och föreslå åtgärder som möjliggör en nationell digital infrastruktur för hela hälso- och sjukvården. Uppdraget ska slutredovisas senast 22 januari 2026.

Det saknas för närvarande en nationell digital infrastruktur som omfattar samtliga vårdgivare som berörs av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Nu tillsätter regeringen en utredning som syftar till att öka kvaliteten i vården och förbättra patientsäkerheten samt att den administrativa bördan för vårdpersonalen ska minska.

Porträttfoto på Mats Nilsson, stabschef
Mats Nilsson, Forte

– Den här utredningen kommer att se över hur hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård. Vi kommer också att analysera och ta fram förslag kopplade till en kommande EU-förordning om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS), säger Mats Nilsson.

Uppdragets huvudområden:

  • kartlägga behandlingen av personuppgifter inom ramen för den nationella digitala infrastrukturen, inbegripet vårdgivarnas personuppgiftsbehandling samt E-hälsomyndighetens roll i infrastrukturen,
  • analysera och ta ställning till om det behövs kompletterande reglering för E-hälsomyndigheten och vårdgivarnas behandling av personuppgifter inom ramen för den nationella digitala infrastrukturen, och i så fall föreslå en sådan reglering,
  • analysera och föreslå en eller flera myndigheter som ska utgöra organ med ansvar för tillgång till hälsodata samt en nationell kontaktpunkt när det gäller sekundäranvändning av hälsodata,
  • beräkna kostnaderna för genomförandet av EHDS i sin helhet och lämna förslag till finansiering, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

– En nationell digital infrastruktur för hälsodata ökar kvaliteten i vården och förbättrar patientsäkerheten. Dessutom kommer det att minska den administrativa bördan för vårdpersonalen. Men utmaningarna är stora och kräver omfattande arbete, också i takt med att förslag på EU-nivå är på väg och behöver förberedas. Det är därför glädjande att Mats Nilsson nu kommer in med sin stora erfarenhet för att ta sig an det här uppdraget, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande från regeringen.

– Nu pågår ett arbete med att sätta samman och planera utredningen. Parallellt med detta arbete kommer jag att fortsätta i min roll som chef för verksamhetsstöd på Forte, säger Mats Nilsson.

Delar av uppdraget ska redovisas 31 mars 2024 och 31 juni 2024. Slutredovisningen ska ske senast 22 januari 2026.

Läs regeringens pressmeddelande om uppdraget »