I dagsläget har många av Sveriges lärosäten transformativa avtal med vetenskapliga förlag som löper ut senast 2024. Men vad händer efter det? Nu ska en ny strategi tas fram för framtidens avtal.

De transformativa avtalen har tillkommit med syftet att driva på en övergång från en prenumerationsbaserad affärsmodell till publicering med öppen tillgång, samt att få en bättre kostnadskontroll. Grundtanken var att de transformativa avtalen skulle gälla under en övergångsperiod, varefter förlagen ska gå över till öppen tillgång. Efter 2024 har flera forskningsfinansiärer inte för avsikt att stödja sådan transformativa avtal.

För att förlagen inte ska försöka permanentera dessa avtal ”som den nya affärsmodellen” har Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tillsatt en utredningsgrupp som fått i uppdrag att ta fram en strategi som går i linje med regeringens målbild för hur den vetenskapliga kommunikationen ska se ut i framtiden. Gruppen ska även undersöka alternativa publiceringsvägar utanför de kommersiella förlagen och ta fram sådana förslag. Ett färdigt förslag ska presenteras senast hösten 2023.

Utredningsgruppen består av forskare, finansiärer och förhandlare från Forte, Karolinska institutet, Kungliga biblioteket, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Vetenskapsrådet. Från Forte medverkar huvudsekreterare Olle Lundberg, som också representerar Formas och Vinnova i detta arbete.