Regeringen har gett Forte i uppdrag att i samarbete med Vetenskapsrådet analysera forskningsbehovet inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Förutom att inventera kunskapsbehov och prioritera forskningsfrågor ska arbetet resultera i ett förslag på hur en forskningssatsning på området skulle kunna utformas.

Kunskapsbehoven kommer analyseras genom en bred ansats som avser att täcka in folkhälsan bland kvinnor, specifika kvinnosjukdomar och hälsorisker kopplade till kvinnors livssituation.

–  Kvinnors hälsa och sjukdomar kan betraktas och analyseras ur många vinklar och perspektiv, inte minst historiskt och vetenskapssociologiskt, säger Nadja Fagrell Trygg, forskningssekreterare och ansvarig för regeringsuppdraget på Forte.

Nadja Fagrell Trygg, Forskningssekreterare

För att inventera utmaningar och forskningsbehov inom området kommer Forte bland annat att ordna möten med forskare från olika discipliner och kunskapstraditioner, och representanter från olika myndigheter och professioner. Dessutom ska en referensgrupp med experter knytas till projektet. Det första dialogmötet kommer att hållas digitalt 20 april.

– Det kommer att vara viktigt att beakta kvinnors olikheter och skillnader, och även om det blir en utmaning ser vi fram emot att ta oss an den här uppgiften. Arbetet kommer alldeles säkert väcka intressanta och viktiga frågor om genus och jämställdhet i hälsa som också knyter an till Fortes andra ansvarsområden, säger Nadja Fagrell Trygg.

Resultaten kommer sedan ligga till grund för en gemensam prioritering av forskningsbehov. Ett mål är också att ta fram ett förslag på hur en forskningssatsning på området skulle kunna utformas, inklusive inriktning, bidragsformer, budget och tidshorisonter. I november 2023 ska regeringsuppdraget redovisas för Socialdepartementet.