Från och med 2023 inför Forte ett etableringsbidrag, som ersätter de tidigare bidragsformerna för nationell och internationell postdok. Etableringsbidraget kommer att utlysas genom en årligen återkommande öppen utlysning, med start 24 januari 2023.

För att öka flexibiliteten och bättre möta behoven hos juniora forskare inför Forte nu den nya bidragsformen etableringsbidrag. Bidraget är riktat mot forskare i början av sin karriär, med syftet att främja etablering och självständighet inom forskningen. Bidragsformen ersätter de tidigare bidragsformerna nationell och internationell postdok och har samma målgrupp.

Bidragsform

Du som är forskare i början av din karriär kan ansöka om etableringsbidrag för att driva ett eget forskningsprojekt på upp till tre år. Till skillnad från postdokbidraget, som avsåg ett schablonbelopp för en heltidstjänst, kan du anpassa såväl budget som din aktivitetsgrad i projektet när du söker etableringsbidrag. Du kan ansöka om maximalt 1,25 miljoner kronor per år, och din aktivitetsgrad i projektet ska vara minst 50 procent av heltid.

Den flexibla bidragsformen gör att du kan kombinera ditt bidrag med deltagande i andra projekt, med undervisning eller annat arbete. Finansieringen från får dock enbart användas för att finansiera det sökta projektet.

Du söker ensam, utan medverkande forskare, men en mindre del av budgeten kan också användas för att avlöna stödpersonal, såsom doktorand eller exempelvis statistiker.

Projektet kan genomföras vid en svensk organisation eller lärosäte, eller hos en organisation i ett annat land. Observera dock att du måste vara knuten till en godkänd medelsförvaltare i Sverige.

Behörighet

Du kan ansöka om etableringsbidrag upp till tre år efter att du avlagt din doktorsexamen, räknat från utlysningens stängningsdatum. I vissa fall finns möjlighet att söka dispens från detta krav, till exempel om du varit föräldraledig eller sjukskriven. Läs mer om avräkningsbar tid och godkända anledningar till dispens på sidan Vem kan söka bidrag?.

Förutsättningar för att ansöka

För att söka ett etableringsbidrag måste du vara knuten till en godkänd medelsförvaltare. Är du inresande forskare är det därför viktigt att du i god tid etablerar nödvändiga kontakter för att säkra att medelsförvaltaren kan ta emot dig och ditt projekt. Detsamma gäller om du planerar för att genomföra projektet utomlands. Den svenska medelsförvaltaren måste då ställa upp och administrera projektet, och vid ansökan måste du kunna lämna in intyg från och uppgifter om din tänkta värdinstitution. Läs mer om Fortes generella bidragsvillkor »

Tidsplan

Den första årliga utlysningen av etableringsbidrag öppnar 24 januari 2023, och stänger i slutet av mars. Bidragsbeslut fattas innan sommaren 2023. Projektperioden påbörjas den 1 januari 2024.

Mer information om utlysningen kommer efter årsskiftet.