I maj öppnar Forte en ny utlysning för nyttiggörande av forskning. Finansieringen ska bidra till att resultat från tidigare satsningar kommer till nytta och ge fler lösningar på samhällsutmaningar inom Fortes områden.

Utlysningen Nyttiggörande 2024 kommer vara öppen för ansökningar inom alla Fortes huvudområden; hälsa, arbetsliv och välfärd. Utlysningen ska möjliggöra aktiviteter som stärker nyttiggörandet av ett befintligt forskningsprojekt eller forskningsprogram.

Staffan Arvidsson, forskningssekreterare

– Även om viljan finns har forskare inte alltid möjlighet att arbeta mer utförligt med nyttiggörande inom ramen för sin befintliga forskning. Den här utlysningen syftar till att ge forskare som fått finansiering från oss utökade möjligheter till aktiviteter för att kunskap ska bidra till förändring, genom att exempelvis samverka med användare och ta in kompetens på nyttiggörande, säger Staffan Arvidsson, forskningssekreterare på Forte.

Forte använder nyttiggörande som ett samlat begrepp för aktiviteter som genomförs för att kunskap och forskningsresultat ska tillgängliggöras för samhället och komma till användning. I ansökan måste man beskriva de samhällsbehov som projektet för nyttiggörande är tänkt att bidra till att möta och hur detta ska ske.

Utlysningen kommer att rikta sig till pågående projekt och program. Bidrag ges inte till aktiviteter som ingår i planer för redan beviljad finansiering, utan ges till utökade eller nya idéer för att skapa ett mervärde till forskningen.

Projekttid och belopp

Projekttid: Högst 2 år med preliminär start 1 december 2024. Beloppsnivå: Det finns inget maxbelopp för denna bidragsform, men ett riktmärke är 1 000 000 kronor. Totalt avsätter Forte 20 miljoner kronor för utlysningen.

Tidsplan (preliminär)

Utlysningen öppnar: 22 maj 2024
Utlysningen stänger: 22 augusti 2024
Beslut: november 2024
Projektstart: 1 december 2024