Tidskrifter är centrala både för att hålla igång den vetenskapliga utvecklingen och för att sprida forskningsresultat. Forte utlyser nu medel till svenska tidskrifter för att både bidra till de vetenskapliga samtalen inom våra områden och att sprida forskningsresultat till beslutsfattare och praktiker.

I juni öppnar Fortes tidskriftutlysning. Den stödjer svenskspråkiga tidskrifter, bland annat för att bidra till att terminologi inom Fortes fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas på svenska. Bakgrunden är att en mycket stor del av den offentligt finansierade forskningen publiceras på engelska i internationella tidskrifter. Samtidigt är det viktigt att en vetenskaplig diskussion kan föras på svenska för forskning inom Fortes områden som berör viktiga samhällsutmaningar.

I och med att svenskspråkiga vetenskapliga tidskrifter är en viktig infrastruktur både för forskare och för att resultat ska nå ut i samhällsdebatten stödjer därför utlysningen vetenskapliga tidskrifter på svenska inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Dessutom går det att få stöd för tidskrifter som sprider resultat och bidrar till att forskning inom Fortes områden kommer till nytta och når beslutsfattare och praktiker. Totalt avsätts maximalt 10 miljoner kronor för åren 2022–2024.

– Vi gjorde en liknande utlysning förra året, så vi finansierar redan ett flertal befintliga tidskrifter. Nu hoppas vi att det även kan komma in idéer för nya tidskrifter där forskare inom våra områden ser att sådana skulle kunna bidra till utvecklingen av deras fält, säger Fortes huvudsekreterare Olle Lundberg.

Läs mer om Fortes utlysning; Tidsskriftsbidrag 2022 »

Plattform för öppen tillgång på svenska

Att forskningsresultat är fritt tillgängliga är också en viktig del i att tidskrifter ska kunna bidra till såväl vetenskapen som samhällsdebatten. Som finansiär av forskning ska Forte bidra till en omställning till öppen publicering, ett arbete som Kungliga biblioteket samordnar. Som en del av detta har de skapat en plattform för öppen publicering av vetenskapliga tidskrifter på svenska.

Plattformen heter Publicera och där finns fulltextmaterial och metadata med omedelbar öppen tillgång. Forte ser gärna att fler svenska tidskrifter ansluter sig till tjänsten.

– I och med att vi på Forte ser vetenskapliga tidskrifter på svenska som en viktig del i infrastrukturen för vetenskaplig dialog och kommunikation är det förstås viktigt att de vi stödjer också är öppet tillgängliga, säger Olle Lundberg.

Läs mer om plattformen