Folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre, men det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och alla har inte samma förutsättningar till en god hälsa. För att möta dessa utmaningar beviljar Forte nu 230 miljoner kronor till tio sexåriga forskningsprogram för att fördjupa kunskapen om hälsofrämjande och förebyggande insatser inom folkhälsopolitikens åtta prioriterade områden.

De beviljade forskningsprogrammen har fått bidrag om maximalt 24 miljoner kronor under sex år. De finansieras inom ramen för satsningen på prevention och folkhälsa som Forte fick i uppdrag av regeringen år 2020.

Satsning på prevention och folkhälsa

Porträttfoto på Teresia Weinberg, forskningssekreterare
Teresia Weinberg, forskningssekreterare

Satsningen tar sin utgångspunkt i folkhälsopolitikens övergripande mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation. Målet är att stärka kunskapen om hälsofrämjande ​och förebyggande insatser inom olika arenor och till olika målgrupper i olika åldrar. Det inkluderar även insatser till nationella minoriteter och grupper med sämre förutsättningar till en god hälsa.

– Förebyggande och hälsofrämjande arbete som fokuserar på jämlikhet är viktigt eftersom hälsa och sjukdom är ojämlikt fördelad i befolkningen. Arbetet har betydelse för enskilda grupper och individer och för samhället i stort. På individnivå kan det innebära ökad livskvalitet, livslängd och minskat lidande, och på samhällsnivå kan det innebära en mer jämlik tillgång och användning av välfärdstjänster såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst och omsorg. Den här satsningen är viktig för samhällets sociala och ekonomiska hållbarhet och är ett prioriterat forskningsområde på Forte, säger Teresia Weinberg, forskningssekreterare på Forte och ansvarig för satsningen.

Hälsan ojämlikt fördelad

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa både, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper. Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen generellt. Men inom vissa områden och för vissa grupper går utvecklingen åt fel håll. Våra förutsättningar för hälsa och hälsosamma levnadsvanor beror på många olika faktorer, till exempel var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Som individer kan vi bara till viss grad styra över de här faktorerna själva, och de varierar ofta mellan olika sociala och socioekonomiska grupper. Därför är det viktigt med forskning och kunskap om hur samhället kan omformas för att möjliggöra mer jämlika förutsättningar till en god hälsa.

Beviljade forskningsprogram

– Forskningsprogrammen omfattar en mängd olika arenor såsom arbetsplatsen, bostaden, företagshälsovården, barnhälsovården och förskolan. Tillsammans berör de utmaningar med betydelse för grupper i alla åldrar och i olika delar av livet. Vi kommer följa dessa program med stort intresse och är övertygande om att de kommer bidra med värdefull kunskap i arbetet mot en mer jämlik hälsa, säger Teresia.

Fatta beslut och agera: att omfamna komplexiteten i implementering för att minska hälsoklyftor

Projektledare: Henna Hasson, Karolinska Institutet
Beviljade medel: 23 877 000 SEK
Läs mer: 24 miljoner kronor från Forte till ”Fatta beslut och agera” | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

God och jämlik miljöhälsa i en hållbar stad – Stockholms Miljöhälsoprogram

Projektledare: Elsa Charlotta Eriksson, Karolinska Institutet
Beviljade medel: 21 249 000 SEK

Byggnaders sårbarhet i ett förändrande klimat: Värmeexponering inomhus och folkhälsa

Projektledare: Mare Löhmus Sundström, Karolinska Institutet
Beviljade medel: 20 124 000 SEK

Förebyggande av våld mot barn

Projektledare: David Ebbevi, Karolinska Institutet
Beviljade medel: 22 143 000 SEK
Läs mer: Stort anslag från Forte till forskning om förebyggande av våld mot barn | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

FINGER-Pro: Evidensbaserade hälsofrämjande interventioner för hälsosamt åldrande: Anpassning och implementering av FINGER-multidomänmodellen i skilda miljöer och sociokulturella sammanhang.

Projektledare: Miia Kivipelto, Karolinska Institutet
Beviljade medel: 23 998 000 SEK

WORK TOGETHER: Ett systembaserat forskningsprogram för att uppdatera företagshälsovården och minska hälsogapet

Projektledare: Elin Ekblom Bak, Gymnastik och Idrottshögskolan
Beviljade medel: 23 404 000 SEK
Läs mer: Satsning på arbetsliv och hälsa | Gymnastik- och idrottshögskolan (gih.se)

Att förebygga ojämlikheter i hälsa genom bättre beslut av förebyggande och hälsofrämjande insatser

Projektledare: Ulf-G. Gerdtham, Lunds universitet
Beviljade medel: 23 780 000 SEK
Läs mer: Nyheter: Grattis Ulf Gerdtham! | Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Motverka ojämlikhet i hälsa och utveckling genom att förbättra barnhälsovårdens och förskolans kompensatoriska insatser

Projektledare: Anna Sarkadi, Uppsala universitet
Beviljade medel: 23 967 000 SEK

Främjande och förebyggande arbete för barns psykiska hälsa och ojämlika psykiska hälsa – Från policy till åtgärder samt deras effekter

Projektledare: Peter Larm, Stockholms universitet
Beviljade medel: 23 936 000 SEK
Läs mer: Stort anslag till forskningsprogam om barns psykiska hälsa – Institutionen för folkhälsovetenskap (su.se)