Nu öppnar Forte och Försäkringskassan en gemensam utlysning kring sjukfrånvaro och psykisk ohälsa. Utlysningen ska förbättra kunskapen om rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv. 

Statistik från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökat stadigt sedan år 2010 och att den i dag står för närmare hälften av alla pågående sjukfall. Framförallt ökar sjukskrivningar på grund av stress, med diagnoser som till exempel utmattningssyndrom. Mellan juli 2019 och juli 2022 ökade antalet personer sjukskrivna med stressrelaterad diagnos från 31 600 till 35 800 – en ökning med 12 procent.

För att bidra till att hantera denna samhällsutmaning öppnar Forte och Försäkringskassan en gemensam utlysning inom området. Forskningsbaserad kunskap behövs för att kunna värna och utveckla socialförsäkringen så att den lever upp till de politiska målen samt ger trygghet och stöd till individer över tid. Utlysningen ska bidra till ökad kunskap kring åtgärder som stödjer individen till hållbar återgång i arbete och som förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa. Även forskning som belyser samverkan mellan välfärdsaktörer kommer att finansieras.

– För Försäkringskassan ger denna utlysning en möjlighet att växla upp de finansiella resurserna och därmed förutsättningarna att skapa en tillräckligt bred och djup forsknings- och kunskapsgrund inom området psykisk ohälsa, säger Matilde Millares, områdeschef på Försäkringskassan.

Psykisk ohälsa och höga sjukskrivningstal är prioriterade områden inom det nationella programmet för psykisk hälsa, som drivs av Forte på uppdrag av regeringen. Ett av forskningsprogrammets övergripande mål är att främja en aktiv dialog och samverkan mellan professioner, brukare och samhällsaktörer så att forskningsresultaten når fram till relevanta målgrupper samt att forskningsfältet utvecklas och stärks.

Porträttfoto på Lidija Kolouh Söderlund, projektledare
Lidija Kolouh, programansvarig på Forte

– Det här är ett bra exempel på hur samverkan kan öka relevansen och effektiviteten av vårt arbete. Forte och Försäkringskassan kompletterar varandra på ett viktigt sätt eftersom vi sitter på så mycket kunskap inom våra olika områden. Det ökar också sannolikheten att resultaten från forskningen kan komma till nytta i samhället, säger Lidija Kolouh, programansvarig för programmet för psykisk hälsa på Forte.