Idag 12 juni startar den 27e nordiska gerontologikongressen! Temat för i år är ”Åldrande i en föränderlig värld”. Runt 800 deltagare och forskare från hela världen förväntas delta på Karolinska Institutet under tre dagar och bidra med ett brett spektrum av unika perspektiv på en allt åldrande befolkning. Konferensen har fått finansiellt stöd från Forte och på plats finns Fortes huvudsekreterare och många Forte-finansierade forskare.

Kongressen som arrangeras vartannat år pågår 12–14 juni, mer information hittar du på kongressens webbsida (nkg2024.se).

Symposium kring finansiering av äldreforskning

Fortes huvudsekreterare professor Olle Lundberg finns med i programmet.

– Jag kommer medverka vid ett lunchsymposium på torsdag klockan 12.30–13.45 med titeln ”Setting priorities & identifying goals to support high-impact research on ageing”. Vi på Forte tycker att den nordiska kongressen för gerontologi är ett viktigt forum för utbyte mellan forskare inom olika discipliner och forskningsområden som rör äldres liv och hälsa. Forte bidrar till konferensens genomförande som ett led i vårt arbete med att stödja forskning om äldre och åldrande.

Anna Dunér om samtalsmattor

I programmet finns också en rad Forte-finansierade forskare. En av dem är Anna Dunér vid Göteborgs universitet, som pratar idag onsdag klockan 12.15–13.15 med rubriken ”Challenges in needs assessment and delivery of home care services for older people with dementia – is Talking Mats a way forward?”.

– Jag och min kollega Angela Bångsbo från Högskolan i Borås ska presentera resultat från en fokusgruppsstudie med biståndshandläggare och undersköterskor från äldreomsorgen. Studien är en del av det Forte-finansierade projektet ”Samtalsmattor som stöd för delaktighet vid val och beslutsfattande i hemtjänst för äldre personer med lätt till måttlig demenssjukdom”. Och frågor vi tittar på är till exempel hur biståndshandläggare och undersköterskor egentligen ser på vikten av att involvera äldre personer med demenssjukdom i beslut som rör deras vård och omsorg. Och vilka möjligheter de har att jobba kring det inom ramen för sina arbetsvillkor. Det handlar både om utmaningar och möjligheter.

Vill du veta mer om Anna Dunérs forskning lyftes projektet i Forte Magasins äldrenummer 2023 på sidan 13.

Susanne Iwarsson om bostadens betydelse för aktivt åldrande

På fredag 14 juni klockan 9.00–10.30 sker symposiet ”Housing choices, relocation and active ageing”. Där medverkar bland andra den Forte-finansierade forskaren Susanne Iwarsson vid Lunds universitet. Symposiet handlar om forskningsprogrammet RELOC-AGE, som vill skapa en större förståelse för vad som avgör hur vi människor väljer att bo när vi åldras. Vad har bostaden och flyttar för betydelse för ett aktivt och hälsosamt åldrande? Och hur skapar vi en webbaserad tjänst som ska ge äldre personer stöd att fatta välinformerade beslut om sitt framtida boende?

– Vi kommer presentera de första resultaten från det omfattande forskningsprogrammet. Till exempel har vi identifierat sex olika flyttmönster bland personer som är 55 år och äldre. Mönstret visar på könsskillnader och att särskilt stroke och demenssjukdom föregår flytt till särskilt boende. Vi presenterar också den webbaserade tjänsten för boenderådgivning och ett par studier med fokus på aktivt åldrande, och samband med livskvalitet och upplevda kvaliteter i boendet.

– Merparten av den forskning som bedrivs om åldrande och boende har fokuserat på äldre med omsorgsbehov och flytt till särskilt boende, medan RELOC-AGE handlar om vårt boende tidigare under åldrandeprocessen. På så sätt har forskningsprogrammet ett hälsofrämjande och preventivt perspektiv. Vår förhoppning är att vi ska kunna öka uppmärksamheten kring frågor som rör boende, hälsa och aktivt åldrande tidigare under åldrandeprocessen.

Programmet RELOC-AGE genomförs vid forskningscentret Centre for Ageing and Supportive Environments” (CASE) vid Lunds universitet. Ett forskningscentrum där även forskningsinfrastrukturen MoRe-lab med sitt lägenhetslabb Reality lab finns. Vid reality lab tittar man också på boenden och hur en rätt utformad hemmiljö kan bidra till att vi fixar vardagen på ett bättre sätt. När Forte besökte lägenhetslabbet förra året sökte forskarna efter smart teknik som intresserar människor, är lätt att använda och som kan stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande livet ut: Vilken teknik kan hjälpa oss hemma genom livet? – Forte

Fler Forte-finansierade forskare

Andra Forte-finansierade forskare som återfinns i programmet är till exempel:

  • Ingmar Skoog vid Göteborgs universitet som medverkar på torsdagens program klockan 15.30–17.00 under rubriken “Is 70 the new 50? Evidence from markers of aging across generations from Nordic studies of aging”. Ingmar har visat att pensionärer är mycket piggare och friskare än man trott, något han också berörde när han intervjuades för ett personporträtt i Forte Magasin förra året: Äldreforskaren som inte vill sluta jobba – Forte.
  • Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet som på fredag klockan 9.00–10.30 pratar kring ”Spotlight: Global multidomain lifestyle interventions for dementia prevention: myths and realities”. Miia och hennes pågående studie FINGER-Pro  kommer vi lyfta i höstens Forte magasin – så håll utkik!
  • Maria Edström vid Göteborgs Universitet som tillsammans med Emma Matsson, utvecklingsledare för Åldersvänliga Göteborg på fredag under passet ”Cultural perspectives and challenges” klockan 9.00–10.30 presenterar ”Årsrika Göteborg – a way to disseminate research and counter ageism”. Ett samarbete som de båda intervjuades kring i artikeln Gammal är äldst, men är alla äldre gamla? – Forte i Forte Magasins äldrenummer förra året.

Fortes äldreforskningsområde

Artikeln tar bara upp några Forte-finansierade forskare bland många i programmet, för antalet forskningsprojekt inom äldreområdet som Forte har gett medel till är stort. Forte har ett särskilt uppdrag från regeringen inom äldreområdet och har länge finansierat forskning kring äldre och åldrande. Hit hör till exempel studier av åldrandets sjukdomar, de äldres välfärd och levnadsförhållanden liksom de äldres roll i samhället. Vi gör riktade satsningar, kommunicerar forskning och arbetar tillsammans med andra för att forskningen ska få ett ökat genomslag i samhället med resultat som används. Mer om Fortes äldreforskningsområde hittar du på forte.se.

I Forte Magasins äldrenummer kan du läsa om fler Forte-finansierade projekt kring äldre.