Forskningsfinansieringsutredningen har nyligen presenterat sitt betänkande ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation” (SOU 2023:59), där omfattande förändringar av myndighetsstrukturen för forskningsfinansiering föreslås. Forte avstyrker utredningens huvudförslag och varnar för långvariga negativa konsekvenser för svensk forskning.  

I en tid präglad av stor social, geopolitisk och ekonomisk oro framhåller Forte att det nuvarande osäkra läget inte bör underskattas, och att stabilitet och kontinuitet är av största vikt för att säkra en hållbar framtid för svensk forskning. 

Jonas Björck, generaldirektör för Forte

– Forte avstyrker huvudförslaget och de olika alternativen som presenteras i utredningen. Vi menar att de förändringar som utredningen föreslår kan få långvariga negativa konsekvenser, särskilt inom de områden som Forte finansierar i dag, säger Fortes generaldirektör Jonas Björck. 

Erfarenheter från andra länder visar att storskaliga fusioner kan leda till ökad administration och långsammare processer. Forte menar att utredningen inte har tagit tillräcklig hänsyn till detta. Vidare anser Forte att betänkandet varken ger en rättvisande bild av nuläget eller väl anpassade och effektiva utvecklings- och förbättringsförslag. Konsekvensanalyserna är bristfälliga och tar inte tillräcklig hänsyn till hur svensk forskning skulle påverkas.  

– Vår styrka ligger i den nära kopplingen till aktörerna inom Fortes områden; hälsa, arbetsliv och välfärd. Tillsammans med forskare, brukarorganisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer identifierar vi forskningsbehov och initierar nya satsningar. Det finns en betydande risk att denna nödvändiga samverkan går förlorad om regeringen går vidare med utredningens förslag, säger Jonas Björck. 

Redan nu pågår ett långtgående samarbete på flera områden inom den nuvarande myndighetsstrukturen, bland annat gällande att utveckla ett gemensamt ansöknings- och ärendehanteringssystem. Forte betonar vikten av att fortsätta denna utveckling, och att det görs inom befintlig myndighetsstruktur. 

– Vi är övertygade om att en fortsatt successiv utveckling inom nuvarande system är den bästa vägen framåt för svensk forskning. Det kräver samarbete, förfining och en tydlig inriktning på att stärka de befintliga strukturerna, säger Jonas Björck. 

Forte menar att en utveckling av forskningsfinansieringssystemet bör göras varsamt, stegvist och baserat på redan fungerande samarbeten i dagens system. Därmed behålls en pluralism både vad gäller aktörer och deras verktyg. Samtidigt bör uppmärksamhet riktas mot både forskningens kvalitet och dess roll i att förse samhällssektorerna med kunskap. 

– Forte kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa en framtida forskningsfinansiering som främjar högkvalitativ forskning och som är anpassad till de komplexa utmaningar samhället står inför, säger Jonas Björck. 

Läs Fortes remissvar i sin helhet »