Resultat av offentligt finansierad forskning ska vara tillgänglig för alla. Forte arbetar för att driva på och stödja utvecklingen, och vi vill uppmärksamma Kungliga Bibliotekets arbete med att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Nu finns möjlighet att ge synpunkter på ett förslag på hur riktlinjerna skulle kunna se ut.

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som innefattar olika delar som syftar till att göra forskningen tillgänglig för fler, både inom forskarsamhället och utanför. Forte ställer krav på att resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras med öppen tillgång. Dessutom har vi rekommendationer för öppen tillgång av forskningsdata och dess digitala publicering.

Olle Lundberg, huvudsekreterare, Forte

– I vårt arbete med att verka för öppen vetenskap ingår såklart att förändra våra egna processer, som att se över riktlinjer och de krav som ställs på forskningen vi finansierar, säger Olle Lundberg, huvudsekreterare på Forte. Men vi är också aktiva i nationella och internationella sammanhang och projekt som på olika sätt arbetar med att stötta omställningen till öppen vetenskap.

Välkomnar synpunkter

Sedan juni 2022 har Kungliga Biblioteket (KB) ett uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer rörande öppen vetenskap. I arbetet ska bland annat gemensamma mål och prioriteringar identifieras, ansvarsområden kartläggas och behov definieras. Nu finns möjlighet att ge synpunkter och kommentarer på förslaget till nationella riktlinjer.

– Förslaget på riktlinjer har tagits fram av en arbetsgrupp som inrättats hos KB och diskuterats i en referensgrupp med representanter för en rad olika organisationer. Som ett led i arbetet för öppen vetenskap genomförs nu också en öppen konsultation. Även om riktlinjerna främst ska gälla myndigheter, i synnerhet universitet och forskningsfinansiärer, är alla välkomna att lämna synpunkter på förslaget, avslutar Olle Lundberg.

Ta del av förslaget till nationella riktlinjer för öppen vetenskap och bidra med synpunkter på KBs hemsida

Sista dagen för att inkomma med synpunkter är 3 november. Riktlinjerna kommer att redovisas i januari 2024.