Forte fördelar 6 miljoner kronor till 15 planeringsbidrag för perioden januari–augusti 2023. Planeringsbidraget kan användas för olika aktiviteter i syfte att möjliggöra en framtida ansökan om projekt- eller programbidrag inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Det kan exempelvis handla om att testa en idé i en pilotstudie eller att utveckla samverkan med relevanta partners och målgrupper utanför akademin.

De beviljade bidragen kommer att förbereda för forskningsansökningar om

 • att utveckla digitala hälsofrämjande insatser riktat till unga personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • uppföljning av flickor placerade vid särskilda ungdomshem mellan 1993 och 2006
 • att förebygga försämrad hälsa bland äldre genom en samskapad medforskarmodell
 • att undersöka om evidensbaserade strategier används för implementering i satsningar som syftar till att etablera en evidensbaserad praktik i socialtjänsten
 • implementering av en Sydafrikansk social innovation för stöd till mammor i låginkomstområden i Sverige
 • en digital akademi för välfärdsteknik inom demensomsorgen
 • utvärdering av omställningen mot God och nära vård – i samverkan med kommun, region och civilsamhälle
 • en studie av AI:s (artificiell intelligens) möjligheter och begränsningar för implementeringen av en effektiv och rättighetsbaserad behovsprövning av ekonomiskt bistånd
 • beroendeproblem och sociala interventioner
 • implementering av modell för missbruksbehandling i kommunal öppenvård i Dalarna
 • att ta vara på data genererad av välfärdsteknik för trygg och effektiv äldreomsorg
 • familjeakademin som modell för socioekologisk motståndskraft i utsatta områden
 • långtidseffekter av ett hembesöksprogram för barn i utsatta områden
 • anpassat kamratstöd för flyktingar med risk för psykosociala ojämlikheter relaterat till könsidentitet och sexuell orientering
 • att samskapa en förbättrad stödmodell för flyktingar som upplevt sexuellt och könsrelaterat våld

På sidan Bidragsbeslut hittar du listan över samtliga beviljade ansökningar, inklusive namn på projektledare och organisationer.