Om du är chef, har du sannolikt bättre hälsa än många av dina medarbetare. Ja, ifall du är man alltså. Bland kvinnliga chefer är ohälsan nämligen precis lika utbredd som den är i hela den arbetande befolkningen. Det visar en studie från Stressforskningsinstitutet.

Ju högre upp i hierarkin man befinner sig i en organisation, desto bättre hälsa rapporterar man, enligt forskning från flera håll. Sambandet mellan högre positioner i organisationshierarkin och en bättre hälsa är emellertid mycket tydligare bland män än bland kvinnor. Det visar data från SLOSH som är Stressforskningsinstitutets långtidsundersökning av hälsoförhållanden på den svenska arbetsmarknaden.

Anna Nyberg

Enligt SLOSH-studien hade nästan en fjärdedel av de kvinnliga cheferna sömnstörningar jämfört med femton procent bland de manliga. Tio procent hade utmattningssymptom. Det är dubbelt så hög andel som bland männen.

– Bland kvinnliga chefer är det betydligt vanligare med depression, utmattning och sömnsvårigheter. De kvinnliga cheferna tar också ut mer korttidssjukfrånvaro. Det är dock viktigt att poängtera att dessa könsskillnader i hälsa inte är specifika för chefer utan följer ett mönster som finns i hela den svenska arbetande befolkningen, berättar Anna Nyberg som forskar om chefers hälsa vid Stressforskningsinstitutet.

Svåra chefsuppdrag i offentlig sektor

En del av förklaringen bakom de skilda ohälsotalen skulle kunna vara att kvinnor och män till stor del arbetar med olika områden i olika sektorer och därmed även har olika påfrestande arbetsmiljöer.

Det finns en obalans mellan ansträngning och belöning inom verksamheter där kvinnorna dominerar

Majoriteten av de kvinnliga cheferna arbetar inom den offentliga sektorn, där chefsuppdragen generellt sett är mer komplexa med fler medarbetare, knappare resurser, högre krav och lönenivåer som inte motsvarar kravställningen, menar Anna Nyberg.

– Det finns en obalans mellan ansträngning och belöning inom verksamheter där kvinnorna dominerar. Många arbetar inom människoorienterade verksamheter som vård, omsorg och utbildning, där uppdragen på sätt och vis är mer påfrestande än i stora delar av den privata sektorn. Utvecklingsmöjligheterna och lönenivåerna är också generellt sett lägre.

Orättvist beslutsfattande hindrande

Det finns också variabler inom organisationen som tycks kunna underlätta eller hindra kvinnor från att bli befordrade till högre nivåer. En sådan variabel är organisatorisk rättvisa som är en del av arbetsmiljön, berättar Anna Nyberg.

– Organisatorisk rättvisa innebär bland annat att beslut fattas på basis av korrekt information, att alla parter som berörs finns representerade, att man kan ifrågasätta besluten och få mer information om grunderna för dem.

I och med att det finns stora skillnader i välmående mellan kvinnor och män, är det angeläget att även belysa hälsoaspekterna som följer med ledarskapet, anser Anna Nyberg.

– Om chefen är stressad är risken större att hon eller han inte agerar på ett optimalt sätt. Även för medarbetarna finns det ett intresse att cheferna i organisationen har en god arbetssituation, så att de kan utöva sitt uppdrag bra.

Text: Linnea Bolter

Artikeln publicerades ursprungligen i Forte Magasin 4 som finns att beställa kostnadsfritt här.