I den här utlysningen kan du ansöka om treåriga projektbidrag inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för arbetslivsforskning. Forskningen ska utföras gemensamt av forskare och användare, så kallat samskapande, och bidra till ökad kunskap kring hållbar arbetslivsutveckling. Totalt avsätts 36 miljoner kronor för åren 2023–2025. Bidrag kommer att lämnas för perioden 1 juli 2023–30 juni 2026.

Inriktning

Dagens arbetsliv står inför stora förändringar och utmaningar. Det tioåriga nationella programmet för arbetslivsforskning som Forte driver ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar ett välfungerande arbetsliv, men också till hur vi kan öka forskningsresultatens genomslag i samhället. Programmet fokuserar på tre identifierade utmaningar: att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv, att främja goda arbetsförhållanden och att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv.

I arbetslivsprogrammets strategiska agenda finns strategier för hur dessa utmaningar kan mötas med forskning, vilka mynnar ut i mer avgränsade forskningsområden. Flera av områdena lämpar sig väl för forskning genom samskapande*. De områden som beskrivs nedan kan ses som förslag på teman som forskningen kan riktas mot. Men ansökningar kan också riktas mot någon av de andra strategierna i arbetslivsprogrammets strategiska agenda.

  • Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande.

  • Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper

  • Utveckla organisation och ledarskap i syfte att förbättra arbetslivsvillkor och effektivitet

  • Säkra implementering och nyttiggörande av kunskap om arbetsmiljö

Fortes arbete ska även bidra till genomförandet av Agenda 2030. Den här utlysningen är en del av det arbetet. Den forskning som utlysningen resulterar i förväntas vara relevant för flera av de riksdagsbundna mål som utgör kärnan i det svenska arbetet med att genomföra Agenda 2030.

* Samskapande i forskning
Samskapande kan ses som en fördjupad form av samverkan. Samskapande i forskning är en metod som innebär att de som ska använda eller få nytta av forskningsresultat är aktiva i forskningsprocessen. Det ökar sannolikheten för att forskningen kommer till användning. Ofta är syftet med projekten att lösa ett komplext problem där flera perspektiv kan öka möjligheten att nå fram. En utgångspunkt är att alla människor har erfarenheter och kompetenser som kan generera relevant kunskap av hög kvalitet. Projektet ska vara till nytta för användarna, och vara av allmänt intresse för kunskapsutvecklingen på området. Mer om samskapande och de kriterier som behöver uppfyllas, liksom detaljerad information om utlysningens inriktningar, hittar du i det bifogade dokumentet ”Information om utlysningen”.

Om bidraget

Bidragsform: Projektbidrag för enskilda forskningsprojekt.

Begränsningar: Samma person får endast skicka in en ansökan som huvudsökande.

Bidragslängd: 3 år

Beloppsnivå: För hela bidragsperioden (1 juli 2023–30 juni 2026) kan du maximalt ansöka om 5 miljoner
kronor. Observera att maxbeloppet inkluderar så kallade indirekta kostnader. Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att avslås.

Behörighet: Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.
Kriterier för medelsförvaltare hos Forte.

Tidplan

Utlysningen öppnar: 20 oktober 2022, klockan 10.00
Utlysningen stänger: 17 januari 2023, klockan 14.00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: maj 2023
Beslutet publiceras: Strax efter styrelsebeslutet
Projektstart: 1 juli 2023