Inom denna utlysning kan du ansöka om projektbidrag för verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa. Utlysningen fokuserar på två områden: tidiga insatser mot psykisk ohälsa samt samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik.

Inriktning

Regeringen har gett Forte i uppdrag att fördela medel för att stimulera verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa. Uppdraget fokuserar på två områden:

  • Förebyggande av och tidiga insatser vid psykisk ohälsa
  • Samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik

Behov finns att öka kunskapen om verksamma metoder för tidiga och förebyggande insatser för personer med psykisk ohälsa samt samverkande insatser för personer med svår psykiatrisk problematik. Forte utlyser därför medel för verksamhetsnära forskning inom dessa två områden, vilket innebär forskning i samverkan mellan akademin och aktörer inom till exempel primärvård, psykiatri, socialtjänst, beroendevård och civilsamhället.

Mer utförliga beskrivningar av utlysningens inriktningar finns i dokumentet ”Information om utlysningen” nedan.

Bidragsform

Inom denna utlysning är det möjligt att ansöka om ett till tre års projektbidrag. Högst en ansökan per projektledare är tillåtet.

Beloppsnivå: Maximalt 5 miljoner kr för treåriga projekt, maximalt 3 miljoner kr för tvååriga projekt och maximalt 1 miljon för ettåriga projekt.

Behörighet: Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger (12 september, 2019).

Tidsplan

12 september 2019, kl. 14:00: Utlysningen stänger
November 2019: Fortes styrelse fattar beslut om finansiering
1 december 2019: Projektstart