I den här utlysningen kan du ansöka om planeringsbidrag inom ramen för Fortes tioåriga forskningsprogram om psykisk hälsa. Planeringsbidraget kan användas för olika aktiviteter i syfte att möjliggöra en framtida ansökan om projektbidrag inom forskningsprogrammet. Totalt är omkring 11 miljoner kronor avsatta, med ett maximalt belopp på 700 000 kronor att söka under ett år.

Bakgrund och syfte

För att nå en önskad kunskapsutveckling för ett effektivt förebyggande och främjande arbete, såväl som en effektiv vård och behandling, behövs forskning som bidrar till att utveckla, testa och utvärdera åtgärder och insatser på såväl samhälls- som individnivå. För att sådan forskning ska bli framgångsrik krävs ofta planering och förberedelser av olika slag. Inte minst är samverkan mellan akademin, det offentliga och civilsamhället oftast en viktig del av sådana forskningsprocesser. Avsikten med denna utlysning är därför bland annat att skapa goda förutsättningar för sådan samverkan.

Syftet är att möjliggöra för forskare att, i samverkan med relevanta organisationer som arbetar med psykisk hälsa och möter människor i sin verksamhet, utveckla ett samarbete och stärka förutsättningarna till en kommande projektutlysning 2026. Samverkan mellan praktik och forskning bör främst ha en problemlösande ansats.

Inriktning

I den här utlysningen kan du ansöka om planeringsbidrag. Planeringsbidraget kan användas för olika aktiviteter i syfte att möjliggöra en framtida ansökan om projektbidrag. Det kan exempelvis handla om att testa en idé i en pilotstudie eller att utveckla samverkan/samskapande med relevanta partners och målgrupper utanför akademin. Det innebär att de aktiviteter som bekostas av planeringsbidraget inte i strikt mening behöver vara forskning.

Den forskning som man med hjälp av planeringsbidraget förbereder ska dock ligga inom ramen för forskningsprogrammet psykisk hälsas prioriterade områden:

  • Forskning om den psykiska hälsan och ohälsans orsaker, mekanismer och utveckling
  • Forskning om främjande, förebyggande och tidiga insatser för psykisk hälsa
  • Forskning om välfärdssystemets organisation och struktur relaterat till psykisk hälsa
  • Praktiknära forskning om effektiva insatser, metoder och behandlingar vid psykisk ohälsa och sjukdom

Utlysningen efterfrågar ansökningar som syftar till att skapa förutsättningar för forskning om metoder, arbetssätt och förutsättningar på området psykisk hälsa (allt ifrån psykiskt välbefinnande till psykiska besvär till psykiatriska tillstånd), både på samhälls- och individnivå. Det finns inga begränsningar i vilka åldersgrupper projekten planerar att inkludera. Forte välkomnar även projekt som inkluderar anhörigstöd.

  • I arbetet ingår alla åldersgrupper
  • Inriktningen kan handla om främjande insatser för människors välbefinnande, förebyggande arbete kring psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.
  • Fokus på civilsamhällets metoder, arbetssätt och förutsättningar i arbetet med psykisk hälsa.

Bidragsform

Planeringsbidrag

Budgetram

För utlysningen är omkring 11 miljoner kronor avsatt. Maximalt belopp att söka är 700 000 kronor under ett år.

Antal ansökningar

Högst en ansökan per huvudsökande är tillåtet i denna utlysning.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 16 maj 2024, klockan 10:00
Utlysningen stänger: 21 augusti 2024, klockan 14:00
Beslut om finansiering: 12 december 2024
Projektstart: 1 januari 2025


Beredningsgrupp

Nedanstående personer förordnas av Fortes styrelse som granskare i beredningsgruppen för utlysningen.

Ordförande

Vetenskapliga granskare

Samhällsrepresentant

  • Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, BRIS
  • Katja Glaas, Enhetschef, Arbetsmarknad och socialförvaltningen, Karlstad kommun
  • Patrik Schröder, Samordnare/sakkunnig civilsamhälle, Fremia