Forte utlyser nätverksbidrag för att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes forsknings- eller samordningsområden. Totalt avsätts 7 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Inriktning

Syftet med nätverksbidraget är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes forsknings- eller samordningsområden.  Bidrag ges i tre år och i första hand till nätverk som verkar för tvär- eller mångvetenskapligt samarbete eller nätverk med syfte att verka för implementering och nyttiggörande av forskning. Nätverken bör ha bred sammansättning med avseende på ämneskompetens, karriärålder och kön.

Bidragsform och belopp

Nätverksbidrag söks av koordinatorn/projektledaren för nätverket. Samma person får endast skicka in en ansökan som huvudsökande. Beviljat belopp i utlysningen uppgår till högst 450 000 kr i 3 år. Totalt avsätter Forte 7 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Behörighet

Sökande ska vara disputerad forskare knuten till av Forte godkänd medelsförvaltare (universitet/högskola eller motsvarande).

Tidsplan

Utlysningen stänger: 29 juni 2021 14.00

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: 30 september 2021

Beslut publiceras: Tidigast 1 oktober 2021

Projektstart: 1 januari 2022