Nu öppnar Forte en utlysning för att förbättra vården och omsorgen för äldre i det svenska välfärdssystemet. Totalt avsätts omkring 200 miljoner kronor för perioden 1 juli 2023–30 juni 2029. Utlysningen genomförs inom ramen för samordningsområdet Äldre – ett av fem områden där Forte har ansvar för att samordna forskningen nationellt.

Forskningen ska bidra till ny kunskap kring de tre områden som listas nedan. En förhoppning är också att befintlig kunskap inom områdena kommer till användning i praktiken – genom utveckling av metoder och arbetssätt, liksom genom samverkan mellan olika aktörer.

Inriktningar

Ansökningarna ska vara inriktade på ett eller flera av följande områden:

  • Välfärdsteknik: Implementering och konsekvenser för de äldre, deras anhöriga samt personal
  • Äldre med demenssjukdom: organisation av och metoder för omsorg samt stöd i det dagliga livet
  • Äldres psykiska hälsa: ofrivillig ensamhet och självmordsrisker

Fördjupade beskrivningar av varje område finns i bilagan med information om utlysningen nedan.

Om bidragen

Bidragsformer

Inom utlysningen erbjuds två olika bidragsformer:

  • sexåriga programbidrag, med syfte att bygga nya eller stärka befintliga forskningsmiljöer
  • treåriga projektbidrag, med syfte att ge stöd till en eller flera forskare för ett avgränsat forskningsprojekt.

Bidragsbelopp

  • programbidrag: max 24 miljoner kronor
  • projektbidrag: max 5 miljoner kronor

Behörighet

Du är behörig att söka bidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Detsamma gäller även medverkande forskare.

Begränsningar

Högst en ansökan per huvudsökande är tillåtet i denna utlysning. Du kan välja att vara huvudsökande för antingen en ansökan om programbidrag eller projektbidrag.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 18 oktober 2022 klockan 10.00
Utlysningen stänger: 19 januari 2023 klockan 14.00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: juni 2023
Projektstart: 1 juli 2023