Det är nio år kvar tills vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla världens länder måste bidra till omställning och det internationella samarbetet mellan forskare måste öka. Genom samarbete med låg- och medelinkomstländer kan svensk forskning i ökad utsträckning bidra till att möta de globala samhällsutmaningarna i länder som har störst utmaningar att genomföra Agenda 2030.

Inom ramen för myndighetssamarbetet Intsam, där Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova ingår, och i samverkan med Sida, utlyses medel i syfte att skapa internationell samverkan, så att forskningen kommer snabbare till nytta och bidrar till att vi når de globala hållbarhetsmålen. Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt.

Formas administrerar och genomför utlysningen i samråd med de övriga finansiärerna. Det är Formas riktlinjer och generella villkor som gäller.

Vad kan du söka för?

Omkostnader i samband med nätverkande med en eller flera internationella partners (utanför Europa) i syfte att formulera gemensamma projektidéer för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Hur mycket kan du söka?

Upp till 200 000 kronor för omkostnader för nätverkande år 2022.