I den här utlysningen kan du ansöka om två- eller treåriga projektbidrag för enskilda forskningsprojekt. Utlysningen ska bidra till främjandet av goda arbetsförhållanden och görs inom det tioåriga nationella programmet för arbetslivsforskning som Forte driver. Totalt avsätts 39 miljoner kronor för åren 2024–2026.

Inriktning: Att främja goda arbetsförhållanden

Hur arbetsplatser organiseras påverkas av trender kring ledning, styrning och lokalers utformning. Den tekniska utvecklingen skapar inte bara nya möjligheter till organisering och styrning av arbetet, den leder också till nya arbetsformer som kan få olika konsekvenser för arbetsmiljö, villkor, effektivitet och konkurrenskraft. Det är en utmaning att främja goda arbetsförhållanden och villkor för alla som arbetar.

Den här utlysningen finansieras av det tioåriga nationella programmet för arbetslivsforskning som Forte driver. Ett program som ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar ett välfungerande arbetsliv, men också till hur vi kan öka forskningsresultatens genomslag i samhället.

Forte har identifierat ett antal prioriterade utmaningar inom arbetslivsområdet där behovet av kunskap är stort. Utmaningar, och strategier för hur utmaningarna kan mötas med forskning, beskrivs i arbetslivsprogrammets strategiska agenda. Ansökningarna i den här utlysningen ska bidra till Utmaning 2: Att främja goda arbetsförhållanden, och måste vara inriktade på en av följande strategier:

  • Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete för olika anställnings- och arbetsformer.
  • Utveckla organisation och ledarskap i syfte att förbättra arbetsvillkor och effektivitet.
  • Säkerställa ett effektivt och flexibelt arbetsliv i relation till den digitala tekniken kopplat till människors villkor och behov.

Läs mer om strategierna och de identifierade arbetslivsutmaningarna i programmets strategiska agenda.

Samverkan och Agenda 2030

Forte vill se en tvär- och/eller flervetenskaplig ansats i ansökningarna och uppmuntrar till samverkan i forskningen för att öka forskningens relevans och möjligheterna för nyttiggörande. Av ansökan ska det framgå hur en eventuell internationell koppling ser ut. Forskningen ska även inkludera ett köns- och genusperspektiv när så är tillämpligt. Ansökans frågeställning avgör vad som är tillämpligt i det enskilda fallet.

Fortes arbete ska bidra till genomförandet av Agenda 2030. Den här utlysningen är en del av det arbetet. Den forskning som utlysningen resulterar i förväntas därför vara relevant för flera av de riksdagsbundna mål som utgör kärnan i det svenska arbetet med Agenda 2030.

För mer detaljerad information om utlysningen, se det bifogade dokumentet ”Information om utlysningen.”

Om bidraget

Bidragsform: Projektbidrag

Bidragslängd: Två eller tre år

Beloppsnivå: För hela bidragsperioden (1 juli 2024–30 juni 2027) kan du maximalt ansöka om tre miljoner för tvååriga projekt och fem miljoner för treåriga projekt. Observera att maxbeloppet inkluderar så kallade indirekta kostnader. Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att avslås.

Behörighet: Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Att redan vara projektledare för ett Fortefinansierat projekt utgör inget hinder för att söka i denna utlysning. Sökande behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället (se mer om medelsförvaltare nedan), men ska vara anställd hos medelsförvaltaren när projekttiden börjar och under hela tiden projektet pågår, om inte Forte och medelsförvaltaren kommer överens om annat.

Begränsningar: Samma person får endast skicka in en ansökan som huvudsökande.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Här kan du läsa mer om kriterier för medelsförvaltare hos Forte.

Tidplan

Utlysningen öppnar: 15 november 2023 klockan 10.00
Utlysningen stänger: 18 januari 2024 klockan 14.00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: juni 2024
Beslutet publiceras: Några dagar efter styrelsebeslutet
Projektstart: 1 juli 2024