I den här utlysningen kan du ansöka om sexåriga programbidrag inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för arbetslivsforskning. Bidraget ska användas för att bygga nya eller stärka befintliga forskningsmiljöer, där ni bidrar till att möta arbetlivets omfattande utmaningar genom att utveckla och sprida ny kunskap. Totalt avsätts 120 miljoner kronor för åren 2023–2028 i utlysningen. Bidrag kommer att lämnas för perioden 1 juli 2023–30 juni 2029.

Observera! Förtydligande om stängning av utlysningen Arbetslivets utmaningar 2023: Utlysningen stänger 17 januari klockan 14:00. Det har förekommit olika uppgifter i utlysningstexten och i Prisma. Det är informationen i utlysningstexten nedan som stämmer.

Inriktning

Dagens arbetsliv står inför stora förändringar och utmaningar. Forte har prioriterat utmaningar där behovet av kunskap är stort och omfattningen av den forskning som pågår är otillräcklig. Ansökningar inom denna utlysning ska vara inriktade på någon eller några av följande teman:

  • Den digitala teknikens betydelse för ett effektivt och flexibelt arbetsliv kopplat till människors villkor och behov

  • Grön omställning och arbetsliv

  • Utveckla välfärdssystemet för att stödja ett hållbart arbetsliv

  • Kvinnodominerade yrken: fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kopplad till kvinnodominerade yrkens status och löner

Läs mer om utlysningens inriktningar i det bifogade dokumentet Information om utlysningen – Arbetslivets utmaningar 2023.

Till grund för inriktningarna finns programmets tre identifierade utmaningar för arbetslivet: att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv, att främja goda arbetsförhållanden och att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv. Utmaningarna, och strategier för hur utmaningarna kan mötas med forskning, beskrivs mer i arbetslivsprogrammets strategiska agenda.

Fortes arbete ska även bidra till genomförandet av Agenda 2030. Den här utlysningen är en del av det arbetet. Den forskning som utlysningen resulterar i förväntas vara relevant för flera av de riksdagsbundna mål som utgör kärnan i det svenska arbetet med att genomföra Agenda 2030.

Ansökan kan avse både grundforskning och behovsstyrd forskning. Forskargrupperna ska inkludera kompetenser från flera forskningsdiscipliner och innehålla både seniora och juniora forskare. I ansökan ska det framgå hur den internationella kopplingen ser ut.

Om bidraget

Bidragsform: Programbidrag. Programbidrag är till för att bygga upp nya forskningsmiljöer eller långsiktigt stärka och utveckla befintliga forskningsmiljöer av en viss storlek med gemensamma forskningsfrågor och forskningsområden. Syftet är att få till stånd en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling inom strategiska områden.

Begränsningar: Samma projektledare (som huvudsökande) får endast söka ett programstöd inom utlysningen och vara medsökande i en programstödsansökan, eller vara medsökande i två ansökningar.

Bidragslängd: 6 år

Beloppsnivå: För hela bidragsperioden (1 juli 2023–30 juni 2029) kan du maximalt ansöka om 24 miljoner kronor. Det årliga budgeterade beloppet ska inte överstiga fyra miljoner kronor. Observera att maxbeloppen nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader.

Behörighet: Du är behörig att söka programbidaget om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.
Kriterier för medelsförvaltare hos Forte.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 13 oktober 2022, klockan 10.00
Utlysningen stänger: 17 januari 2023, klockan 14.00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: maj 2023
Beslutet publiceras: Strax efter styrelsebeslutet
Projektstart: 1 juli 2023