Från och med 1 oktober gäller en ny version av Fortes riktlinjer för publicering med öppen tillgång. Tanken är att förändringarna ska göra det tydligare och lättare att göra rätt.

Regeringens liksom EU:s målbild är att publikationer som är ett resultat av offentligt finansierad forskning ska publiceras med öppen tillgång från och med 2020. Det är i grunden en demokratifråga. Regeringen betonar även att det finns ett fortsatt behov av att lärosäten och forskningsfinansiärer tar ett gemensamt ansvar för att verka för att den nationella målbilden för öppen tillgång uppfylls.

Revideringen av Fortes riktlinjer för öppen tillgång gör det tydligare att kravet om omedelbar öppen tillgång gäller för all forskning som beviljas medel från Forte från och med 2021, oavsett när resultaten publiceras.

Ett tillägg i riktlinjerna är också att all publicering ska ske med öppen licens (CC-BY). Detta ska anges i samtliga versioner av manuskript som lämnas in för publicering. Det innebär att upphovsrätten stannar hos författaren, och inte överlåts åt förlag som sedan kan inskränka användningen eller spridningen av den publicerade artikeln.

En genomgång som Kungliga biblioteket utfört visar att utvecklingen mot ett öppet tillgängligt publiceringssystem går framåt, men det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra. Mellan 2017 och 2020 har andelen direkt öppet tillgängliga artiklar ökat från 33 till 52 procent (preliminära siffror).

Forte fortsätter att arbeta för att förverkliga regeringens målbild om omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Det gör vi tillsammans med lärosäten och andra finansiärer genom att ställa krav, sätta press på förlag och genom att bidra till gemensam finansiering av open access-tidskrifter som i dag endast finansieras genom författaravgifter.

Fortes riktlinjer för publicering med öppen tillgång »