Under våren 2023 planerar Forte att öppna två olika utlysningar inom forskningsområdet psykisk hälsa. Båda utlysningarna genomförs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för psykisk hälsa.

Forte har i uppdrag av regeringen att bedriva ett tioårigt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa. Arbetet inom forskningsprogrammet styrs av en strategisk agenda där stressrelaterad psykisk ohälsa och höga sjukskrivningstal lyfts fram som ett av många prioriterade områden att belysa. Ett annat prioriterat forskningsområde är forskning om välfärdssystemets organisation och struktur relaterat till psykisk hälsa samt ett behov av att samla kunskap för erfarenhetsutbyte. För att möta de samhällsutmaningar och forskningsbehov som finns öppnar nu Forte två utlysningar inom dessa områden.

Kommande utlysningar

Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv

Psykisk ohälsa har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Sedan 2007 har utbetalningar på grund av aktivitets- och sjukersättning ökat och orsakerna till beviljade ersättningar domineras av diagnoser kopplade till psykisk ohälsa. Denna utlysning är ett samarbete mellan Försäkringskassan och Forte.

I denna utlysning kommer forskare kunna söka projektbidrag som bidragsform och totalt avsätts omkring 50 miljoner kr för åren 2023–2026.

Forskningsöversikter inom välfärdssystemets organisation och struktur

Detta forskningsområde innefattar forskning som relaterar till en viss kontext inom välfärdssektorn, såsom skola, elevhälsa, vårdkedjan, barn- och ungdomspsykiatri, men även ändamålsenlig kompetensförsörjning inom de psykiska vårdtjänsterna. Den gemensamma nämnaren är frågor som rör organisation och struktur inom välfärdssektorn och dess effekter på den psykiska hälsan.

Denna utlysning har forskningsöversikter som bidragsform och totalt avsätts minst 5 miljoner kr för åren 2023–2024.

Båda utlysningarna kommer att öppna i april 2023 och annonseras på Fortes hemsida