I oktober öppnar Forte en utlysning inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Satsningen syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden samt stärka samverkan mellan forskning och praktik.

Bidragsform

Utlysningen består av en bidragsform, projektbidrag. Du kan söka medel för minst två år och maximalt fyra år.

Inriktning

Utlysningen omfattar klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Utlysningens inriktning utgår från agendans åtta prioriterade områden:

  1. Effekter av interventioner
  2. Metoder för att utreda individers behov av insatser
  3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
  4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
  5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan
  6. Brukarmedverkan/delaktighet
  7. Digitalisering och välfärdsteknik
  8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför planeras och genomföras i samverkan med socialtjänsten, till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal.

Ansökningar från olika vetenskapliga områden välkomnas, och vi vill särskilt bidra till samverkan mellan olika vetenskapsområden, och mellan forskning och praktik. Vi uppmuntrar därför forskare som är intresserad av att söka bidrag inom utlysningen att i god tid etablera relevanta samarbeten.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen öppnar 27 oktober 2021 och stänger 14 december 2021. Mer information om utlysningen, dess inriktning och fullständiga instruktioner för ansökan kommer i samband med att utlysningen öppnar.