I maj öppnar Forte en utlysning av projektbidrag för insamling eller hantering av data. Syftet är att projekten ska generera och tillgängliggöra forskningsdata som kan utgöra grund till ny forskning.

Porträttbild Nadja Fagrell Trygg
Nadja Fagrell Trygg, Forskningssekreterare

För att stärka förutsättningarna för forskning inom Fortes områden utlyser Forte medel för insamling och hantering av data. Bidraget kan till exempel användas för att genomföra en ny datainsamling till existerande longitudinella studier eller att komplettera ett befintligt forskningsmaterial med ny registerinformation. Projekten ska resultera i ett mervärde för en forskningsmiljö eller ett forskningsprojekt.

– Det finns ett stort behov av att säkra tillgång till forskningsdata av hög kvalitet för framtida forskning. Samtidigt kan det svårt för forskare att få finansiering för sådana ändamål, eftersom konkurrensen om forskningsmedel är hård. Den här utlysningen syftar till att möta behovet och kan ses som ett komplement till Fortes traditionella projektbidrag, säger Nadja Fagrell Trygg, forskningssekreterare på Forte och ansvarig för den nya utlysningen.

Inriktning

Utlysningen omfattar Fortes alla tre områden (hälsa, arbetsliv och välfärd). Forte efterfrågar projekt som är avgränsade till en eller flera av dessa inriktningar:

  • Insamling av data
  • Systematisering, harmonisering och dokumentation (metadata) av data
  • Utveckling av verktyg eller stöd som förbättrar eller förenklar användningen av data eller som ökar dess kvalitet

Projekt som inkluderar analyser i syfte att besvara specifika forskningsfrågor faller utanför ramarna för den här utlysningen.

Behörighet

För att kunna söka bidrag i den här utlysningen måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger (15 augusti 2024).

Projekttid och belopp

Bidraget kan sökas för ett (1) år. Det finns inget maxbelopp för bidraget men den sökta budgeten ska motiveras utförligt i ansökan. Givet den totala budgeten för utlysningen är ett rimligt riktvärde mellan 0,5 och 2 miljoner kronor per projekt.

Preliminär tidsplan

Utlysningen öppnar: 14 maj 2024, klockan 10:00

Utlysningen stänger: 15 augusti 2024, klockan 14:00

Beslut om finansiering publiceras: 29 november 2024

Projektstart: 1 december 2024