Från och med 2022 års utlysningsperiod förändras Fortes årliga öppna utlysning. Ansökningsprocessen för projektbidrag omvandlas till en enstegsprocess, juniorforskarbidraget avvecklas och postdokbidrag blir en fristående utlysning.

Fortes årliga öppna utlysning har sedan många år erbjudit projektbidrag, postdokbidrag och juniorforskarbidrag till forskare inom Fortes områden. Nu genomförs en reform av den årliga öppna utlysningen, med syfte att förbättra återkopplingen till alla sökande, samt att skapa en stärkt och sammanhållen postdoksatsning.

Utlysningen delas upp i två separata utlysningar: en årlig utlysning av projektbidrag, samt en årlig utlysning av nationellt och internationellt postdokbidrag.

Ny ansökningsprocess för projektbidrag

Ansökan i ett steg

Ansökningsprocessen för projektbidrag, som tidigare skett i en tvåstegsprocess, omvandlas till ansökan i ett steg. Utlysningen kommer liksom tidigare att öppna i december och stänga i februari varje år. Vid denna tidpunkt ska en fullständig ansökan lämnas in till Forte.

Begränsningar gällande parallella bidrag

Forte inför regler om att den som redan har ett pågående projektbidrag från Forte inte kan ansöka om ett nytt projektbidrag i den årliga utlysningen av projektbidrag. Begränsningen gäller oavsett vilken utlysning bidraget beviljades inom, med undantag för internationella samarbetsutlysningar.

Begränsningen gäller enbart för bidragsformen projektbidrag. Det betyder att till exempel pågående programbidrag, juniorforskarbidrag, nätverksbidrag eller andra typer av bidrag inte utgör något hinder för att ansöka.

Ny och sammanhållen postdoksatsning

Postdokbidrag är en populär bidragsform och ett viktigt verktyg för att stödja juniora forskare och främja forskarmobilitet. Forte har tidigare utlyst nationella postdokbidrag inom den årliga öppna utlysningen och internationella postdokbidrag inom Fortes internationella postdokprogram. Dessa satsningar slås nu ihop till en sammanhållen och årligen återkommande utlysning. Denna utlysning blir fristående från den årliga öppna utlysningen av projektbidrag.

Utlysningen kommer att erbjuda tre bidragsformer: nationell postdok, inresande postdok samt utresande postdok. Ansökningsperioden är öppen från december till februari.

Juniorforskarbidraget avvecklas

Från och med 2022 kommer Forte inte längre att erbjuda bidragsformen juniorforskarbidrag. Bidragsformen var avsedd att främja etablering av nydisputerade forskare och utlystes årligen inom ramen för den årliga öppna utlysningen. En utredning som Forte genomfört visar dock att juniora forskare som söker ordinarie projektbidrag står sig mycket väl i konkurrensen med mer seniora forskare.

Tidsplan

Projektbidrag 2022

Öppnar: 2 december 2021

Stänger: 3 februari 2021

Beslut: Oktober 2022

Projektstart: 1 januari 2023

Postdokbidrag 2022

Öppnar: 9 december 2021

Stänger: 24 februari 2022

Beslut: Maj 2022

Projektstart: 1 januari 2023