Nu fördelar Forte 65 miljoner kronor till 30 postdokprojekt i Sverige och världen. Bidragen ska stärka möjligheterna för juniora forskare att fortsätta sin forskarkarriär efter disputation.

Tolv av de beviljade projekten finansieras genom Fortes internationella postdokprogram. Dessa bidrag ska, förutom att ge möjlighet till kompetens- och karriärutveckling för de finansierade forskarna, även bidra till ökad internationell forskarrörlighet och gränsöverskridande forskningssamarbete.

De internationella postdokbidragen delas ut till såväl inresande som utresande forskare. Forskarutbyten kommer bland annat att ske mellan Sverige, Danmark, England, Frankrike, Kanada och USA.

Övriga 18 postdokbidrag delas ut till forskare som ansökt i Fortes årliga öppna utlysning för 2021. Dessa projekt bedrivs i huvudsak nationellt.

De beviljade postdokprojekten spänner över alla Fortes områden, hälsa, arbetsliv och välfärd. Ämnen som ska studeras är bland annat:

  • Ryktesspridning och tillit bland vaccinskeptiska grupper i Sverige
  • Att växa upp i papperslöshet: Unga vuxnas livsberättelser om hur de påverkats av en barndom levd med ett långvarigt överhängande hot om utvisning
  • Spädbarn i samhällsvård: Förekomst, placeringsmönster och utfall som vuxna

Granskade och beviljade postdokansökningar

Diagrammet visar antalet granskade respektive beviljade postdokansökningar inom den årliga öppna utlysningen 2021 samt inom utlysningen ”Internationell postdok 2021”. Inom den årliga öppna utlysningen 2021 granskades 106 postdokansökningar av Fortes beredningsgrupper. 18 av dessa beviljades bidrag. Inom utlysningen ”Internationell postdok 2021” granskades 32 ansökningar. 12 av dessa beviljades bidrag.

Listor över samtliga beviljade ansökningar finns på sidan Bidragsbeslut.