Forte har beviljat medel till 13 forskare som ansökt i utlysningen ”Synteser av arbetslivsforskning 2020”. Totalt delar Forte ut 10 miljoner kronor för att möjliggöra arbete med forskningsöversikter och forskningsutveckling.

Forskningen inom arbetslivsområdet behöver stärkas och syntetiseras. Det krävs för att tydliggöra forskningsbehov och underlätta kommunikation av resultat. Därför utlyste Forte, under sommaren 2020, medel för bidrag till forskningsöversikter och forskningsutveckling inom arbetslivsområdet. Nu har 13 forskare beviljats medel inom utlysningen till ett sammanlagt värde av 10 miljoner kronor.

Åtta av de beviljade ansökningarna avser bidrag för forskningsöversikter, och fem avser bidrag för forskningsutveckling. Totalt inkom 30 ansökningar genom utlysningen. Ämnena spänner över ett vitt fält inom arbetslivsforskningen som till exempel låglönejobb, arbetsmiljö inom hemsjukvård, hot och våld i arbetslivet och kvinnor i mansdominerade organisationer.

På sidan ”Bidragsbeslut” hittar du en lista över alla beviljade ansökningar i inom utlysningen ”Synteser av arbetslivsforskning 2020”.

Det nationella programmet för arbetslivsforskning

Fortes tioåriga nationella forskningsprogram inom arbetsliv ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv. Arbetslivets utformning är avgörande för samhällets utveckling. Det behövs därför mer kunskap för att klara av att möta globalisering, digitalisering, automatisering och omstruktureringar. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation.

Nationellt program för arbetslivsforskning »