Fortes forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning utgör en nationell plattform för att stärka och fördjupa forskningen inom socialtjänsten. ”Den forskning vi finansierar ska vara direkt relevant för praktiken”, säger Teresia Weinberg, programansvarig på Forte.

Socialtjänsten har en viktig funktion i välfärdssystemet och i vårt samhälle. Varje år får omkring 800 000 personer insatser från kommunernas socialtjänst. Socialsekreterarna möter människor under hela livsloppet som befinner sig i svårigheter och som är i behov av stöd och insatser.

Teresia Weinberg, programansvarig för Tillämpad välfärdsforskning på Forte
Teresia Weinberg, programansvarig för tillämpad välfärdsforskning på Forte

– Mötet mellan socialsekreterarna och de individer som behöver stöd är själva kärnan i verksamheten, och den forskning som vi prioriterar och finansierar ska vara direkt relevant för praktiken, säger Teresia.

Forte fick i uppdrag av regeringen att inrätta ett forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning 2017, och gjorde då ett omfattande arbete med att identifiera och prioritera forskningsbehov.

– Socialtjänsten, forskare, brukarorganisationer, ideella verksamheter, statliga myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har verkligen hjälpt oss i arbetet med att prioritera kunskapsbehov som är brett förankrade och svarar mot hela socialtjänstens behov, säger Teresia.

Förhoppningen från Fortes sida är även att bidra till att föra forskning och praktik närmare varandra.

– I våra utlysningar ställer vi krav på samverkan, och att forskningen ska vara praktiknära och utgå från brukares och professionens behov. Det här gör att jag känner mig trygg med att den forskning vi finansierar är relevant för dem som arbetar inom socialtjänsten, säger Teresia.

I arbetet med att prioritera bland kunskapsbehov mejslades åtta områden fram. De är dock relativt breda, och inom dem finns utrymme för forskare att i samverkan med praktiken utforma idéer och på det sättet anpassa forskningsfrågorna till en föränderlig omvärld och aktuella utmaningar. De första forskningsprojekten som fick finansiering från programmet startade 2018 och börjar nu avslutas.

– Jag ser fram emot att ta del av forskningsresultaten från finansierade projekt. Under kommande år ska vi göra vårt bästa för att sprida resultaten från den forskning vi finansierat, avslutar Teresia.

Text: Michelle Bornestad