Forte ska vara en brygga mellan forskning, politik och praktik. Syftet med utlysningen är att bidra till att aktiviteter genomförs för att öka möjligheterna för att Forte-finansierad forskning kommer till nytta och bidrar till lösningar på samhällsutmaningar inom Fortes områden.

Inriktning

Utlysningen är öppen för ansökningar inom alla Fortes huvudområden; hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet är att bidra till att resultaten från forskning finansierad av Forte ska komma till användning. Med nytta avser Forte i den här utlysningen att forskningsresultat och kunskap leder till ett fördjupat lärande som kan ligga till grund för evidensbaserat beslutsfattande, förändrade beteenden eller arbetssätt.

Behörig att söka är de som har ett pågående projekt- eller programbidrag från Forte. Bidrag ges inte till aktiviteter som ingår i projektplaner i redan beviljade projekt/program, utan ges till utökade eller nya idéer för att skapa ett ökat mervärde. Genom utlysningen vill Forte möjliggöra aktiviteter som stärker nyttiggörandet av forskningsresultat inom aktuellt forskningsområde. Forte använder nyttiggörande som ett samlat begrepp för aktiviteter som genomförs för att kunskap och forskningsresultat ska komma till användning.

Bidrag ges inte till aktiviteter som enbart bidrar till kunskapsspridning. Ansökan ska förklara och motivera på vilket sätt aktiviteten kan öka möjligheterna för vetenskaplig kunskap att komma till nytta. Det inkluderar en beskrivning av befintlig kunskap inom området och hur den föreslagna aktiviteten adderar till detta. Ansökan ska även beskriva de samhällsbehov som projektet för nyttiggörande är tänkt att bidra till att möta och hur detta ska ske, i nära samverkan med definierade målgrupper och samhällsaktörer.

Projekttid och belopp

Bidraget kan sökas för upp till 2 år. Det finns inget maxbelopp för denna bidragsform, men ett riktmärke är 1 000 000 kronor för ett tvåårigt projekt. Ansökan ska motivera sökt budget och förklara hur medlen ska användas.

Vem kan söka?

För att kunna söka bidrag i den här utlysningen måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Huvudsökande ska ha slutrapporterat tidigare beviljade bidrag från Forte inom utsatt tid. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för slutlig återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering.

Beredning

Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven för utlysningen lämnas över till Fortes beredningsgrupp för granskning. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

Bedömningskriterier:

Samhällsrelevans

  • Vilka samhällsutmaningar projektet relaterar till, hur projektet avser bidra till att hantera dessa utmaningar, samt hur väl beskrivet och motiverat behovet av projektet är.

Nyttiggörande

  • På vilket sätt, och i vilken omfattning, projektet på kort eller lång sikt förväntas leda till nytta. Hur väl beskriven efterfrågan/behovet av den avsedda aktiviteten är och hur väl beskriven och motiverad samverkan är med definierad målgrupp.

Genomförbarhet

  • Arbetsplanens (inklusive tidsplanens) tydlighet och rimlighet i förhållande till behoven för projektets genomförande.
  • Deltagarnas kompetens och färdigheter (baserat på tidigare erfarenheter och prestationer) i förhållande till behoven för projektets genomförande.
  • Rimlighet i budgeterade kostnader och deltagarnas planerade arbetsinsatser för projektets genomförande.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 22 maj, kl. 10.00

Utlysningen stänger: 22 augusti, kl. 14.00

Beslut om finansiering: 28 november

Beslut publiceras: 29 november

Projektstart: 10 december