Hur har barns och ungas psykiska hälsa, levnadsförhållanden och utbildning påverkats av pandemin? Forte bidrar tillsammans med flera andra nordiska forskningsfinansiärer med medel till en utlysning inom NordForsk som fokuserar på pandemins effekter på barns och ungas välfärd.

Inriktning

Det övergripande syftet med denna utlysning är att stödja och påskynda nordisk forskning om pandemins effekter på barns och ungas välfärd och att se till att samhället får användning av den här typen av forskning.

Om bidraget

Projekten ska utgöras av samarbeten mellan forskningsutövare från minst tre nordiska länder. Med Norden avses Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Åland, Grönland och Färöarna. Det maximala beloppet för finansiering som kan sökas är cirka 11 miljoner norska kronor. Projekttiden är upp till fyra år.

Läs mer om utlysningen på engelska hos NordForsk 

Webbinarium mer mer information om utlysningen 18 oktober

NordForsk – främjar nordiskt samarbete inom forskning

NordForsk är en organisation under Nordiska Ministerrådet som finansierar och främjar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur. Den största delen av NordForsks arbete organiseras i olika forskningsprogram där nationella finansiärer och NordForsk samfinansierar forskning inom utvalda områden. Forte är medfinansiär till flera av NordForsks program

Läs mer om Forte och NordForsk »