I denna kunskapsöversikt behandlas sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Psykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar. Vilka typer av psykiska problem rör det sig om? Vilka faktorer påverkar risk för sjukskrivning respektive möjligheten för återgång i arbete? Vad vet vi redan och inom vilka områden behövs ytterligare forskning? Det är några av de frågor som behandlas i den här skriften, som kom ut i en första version våren 2015. Då sammanfattade den en rapport från ett regeringsuppdrag till Forte om att genomföra en kunskapsöversikt inom området.

Eva Vingård som ledde det ursprungliga uppdraget gjorde i januari 2020 en uppdatering av sammanfattningen. Främst har mer aktuell statistik införts och några väsentliga referenser har lagts till. Det nya materialet har inte medfört några ändringar i tidigare slutsatser.