Forskning har en betydande roll för utvecklingen av såväl jämställdhet som kvinnors hälsa. Forte har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera forskningsbehov på området kvinnors hälsa och sjukdomar. I den här rapporten redovisar vi forskningsbehoven som framkommit och ger ett förslag på en forskningssatsning på området.

Sammanfattning

Kartläggningen som gjort i samarbete med Vetenskapsrådet belyser forskningsbehov som sträcker sig över flera olika områden. Med utgångspunkt i de identifierade forskningsbehoven föreslås en satsning med fokus på två huvudsakliga ämnesområden:

  • Sjukdomar och hälsotillstånd som är unika för eller vanligare bland kvinnor.
  • Gravidas hälsa och förlossningsvård inklusive eftervård.

Forskningssatsningens syfte bör vara att stärka kunskapsläget om kvinnors hälsa och sjukdomar för att på sikt kunna förbättra kvinnors hälsa. Den bör vara bred och inkludera såväl grundforskning som tillämpad och praktik- och klientnära forskning.

Det finns även identifierade forskningsbehov inom andra områden som bedöms viktiga men mer lämpliga att inkludera i annan finansiering. Dessa är: folkhälsa och folksjukdomar, ett jämställt hälso- och sjukvårdssystem, våldets konsekvenser för kvinnors hälsa samt arbetslivets betydelse för kvinnors hälsa. Dessutom behöver ordinarie arbete med att integrera köns-och genusperspektiv i hälsoforskning fortsätta. Kvinnor behöver i större utsträckning inkluderas i studier för att kunskapen om deras hälsa och sjukdomar ska öka.

Läs mer om regeringsuppdraget om kvinnors hälsa och sjukdomar