Arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer är generellt sett sämre än för övriga arbetsmarknaden. Inom vård och omsorgsyrken är stress, utmattning och sömnsvårigheter vanligt förekommande, och såväl den fysiska som den mentala belastningen är hög hos anställda – både män och kvinnor.

I april 2016 öppnade Forte en utlysning för att förmedla medel för forskning om arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer. Totalt 41 forskningsansökningar skickades in och i oktober beviljade Fortes styrelse medel till tio av projekten. Projekten kommer att bedrivas i samarbete med arbetsmarknadens parter och näringslivet för att forskningsresultaten enklare och snabbare ska kunna implementeras och komma till nytta för verksamheter och organisationer. De tio projekten ska slutredovisas 2020.

De projekt som nu är igång tar sig an en rad olika forskningsfrågor. Inom satsningen studeras bland annat arbetsvillkoren för anställda i hemtjänsten, varför sjuksköterskor och socionomer väljer att lämna yrket och hur hälso- och sjukvården kan skapa hållbara arbetsvillkor över tid.

I denna publikation kan du läsa mer om de tio forskningsprojekt som Forte finansierar.