För att underlätta för forskare att publicera vetenskapliga artiklar öppet inrättades så kallade transformativa avtal där kostnaderna för att läsa och publicera forskning slogs samman. Dessa avtal är dock inte hållbara i längden. I en ny rapport presenteras nu en strategi för hur den vetenskapliga kommunikationen ska se ut i framtiden.

Arbetet med att främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer har gått framåt och Sverige är ett av de länder i världen som nått längst. Transformativa avtal är en relativt ny form av kontrakt mellan vetenskapliga förlag och akademin med ett syfte att driva på utvecklingen av vetenskapliga tidskrifter till en affärsmodell baserad på öppen tillgång. Grundtanken med avtalen var dock att de endast skulle användas under en övergångsperiod.

Jonas Björck, generaldirektör på Forte

– Sverige har tagit täten i många frågor rörande öppen tillgång av forskning och Forte driver omställningen både genom egna processförändringar och deltagande i nätverk, säger Fortes generaldirektör Jonas Björck. En av de viktigaste frågorna rör såklart hur publiceringen av vetenskapliga artiklar ska fungera och det är av stor vikt att svenska intressenter nu enas om vilka krav som ska ställas på förlagen.

Kostnaderna ska minska

För att komma vidare med arbetet för öppen tillgång tillsatte Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) en arbetsgrupp som fick uppgiften att lägga fram ett förslag till en strategi. Fortes huvudsekreterare Olle Lundberg har deltagit i denna grupp som nu har publicerat en rapport.

Olle Lundberg, huvudsekreterare, Forte

– Vårt uppdrag har varit att ta fram förslag på en strategi för arbetet med övergången från de transformativa avtalen till ett system som både stimulerar den fortsatta övergången till ett helt öppet publiceringssystem och är ekonomiskt hållbart, förklarar han. Kortfattat kan man säga att vi lägger förslag som innebär att kontrollen av vetenskaplig publicering ska ligga i forskarvärlden och att kostnaderna för publicering därmed ska minska.

Strategin innehåller också en huvudrekommendation om att svenska universitet, högskolor och myndigheter i förhandlingarna med de kommersiella förlagen enbart ska avtala om publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter. Övriga rekommendationer handlar bland annat om att arbeta för ett publiceringssystem där olika kanaler och sätt att publicera finns tillgängliga.

– Hur den nya strategin nu kommer att påverka forskare och oss som finansiärer är inte helt klart, men i dagsläget har vår rapport redan kommit till användning och rönt intresse i andra länder, avslutar Olle Lundberg.

Ladda ner rapporten Bortom transformativa avtal och SUHFs rekommendationer på SUHFs hemsida