Forte driver på regeringens uppdrag ett tioårigt nationellt program för forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Nu skapar myndigheten en ny typ av bidrag för att främja praktiknära forskning och verksamhetsnära samverkan mellan forskning och praktik.

Hur kan praktiknära forskning inom socialtjänstområdet främjas? Det är en viktig fråga inom Fortes nationella forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning. Programmets huvudsakliga mål är nämligen att stärka den praktik- och klientnära forskningen inom socialtjänstens verksamhetsområden för att på sikt bidra till utveckling och förbättring av socialtjänstens verksamheter som kommer brukare och medborgare till del.

Isabelle Carnlöf, programansvarig

– Vi inför nu ett nytt bidrag, ett samverkansbidrag, för att främja praktiknära forskning som bidrar med relevant och användbar kunskap som är lättare för socialtjänstens aktörer och beslutsfattare att omsätta i verksamhetsutveckling, säger Isabelle Carnlöf, ansvarig för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärdsforskning på Forte.

Bidraget kommer kunna sökas för aktiviteter som syftar till att förbättra förutsättningarna för praktiknära forskning av hög kvalitet. Det kan till exempel handla om att utveckla hållbara modeller för samverkan mellan forskning och praktik eller att öka kontaktytorna och mötesplatserna för forskare och praktiker. Bidraget kan också sökas för samarbeten som syftar till en mer kunskapsbaserad praktik, till exempel samverkan i olika typer av analys- utvecklings- och förbättringsarbeten som sker ute i verksamheter, eller andra aktiviteter som svarar mot syftena.

– Med det här bidraget vill vi möjliggöra samverkan med en bredare ansats än vad som är möjligt i specifika forskningsprojekt. Vi tror att det kan bidra till att sänka trösklarna för samverkan i forskning, till utveckling av verksamheter och till uppslag och idéer för ny forskning. Vi ser fram emot att se vilka ansökningar vi får in.

Fortes plan är att pröva bidragsformen i en utlysning inom tillämpad välfärdsforskning under hösten 2023. Därefter ska en utvärdering göras. Om utlysningen faller väl ut kan bidraget framöver även komma att användas inom andra forskningsprogram och satsningar.