I september öppnar en ny utlysning inom NordForsks forskningsprogram om långsiktiga konsekvenser av covid-19 bland barn och unga i Norden. Forte bidrar tillsammans med flera andra Nordiska forskningsfinansiärer med medel.

Inriktning

De kortsiktiga effekterna av covid-19-pandemin har påverkat alla nordiska länder, men de långsiktiga konsekvenserna är fortfarande okända.

Det övergripande syftet med denna kommande utlysning är att stödja och påskynda nordisk forskning om pandemins effekter på barns och ungas välfärd och att se till att samhället får nytta av den här typen av forskning.

Programansvarig Lidija Kolouh-Söderlund
Lidija Kolouh, forskningssekreterare

– Att finansiera den här typen av forskning ihop med bland andra Vetenskapsrådet känns jätterelevant just nu, säger Lidija Kolouh, ansvarig för Fortes tioåriga nationella program om psykisk hälsa. Vi behöver mycket mer kunskap om hur barns och ungas utbildning, fritid, fysiska och psykiska hälsa samt sociala relationer påverkas av pandemin.

Om bidraget 

Projekten ska utgöras av samarbeten mellan forskningsutövare från minst tre nordiska länder. Med Norden avses Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Åland, Grönland och Färöarna. Det maximala beloppet för finansiering som kan sökas kommer att vara cirka 9-10 miljoner norska kronor. Projekttiden är upp till fyra år.

Preliminär tidsplan

Utlysningen öppnar: september 2022
Utlysningen stänger: december 2022

Läs mer om utlysningen på engelska hos NordForsk

Läs mer om satsningen i den populärvetenskapliga tidskriften Curie