Hur ska vi kunna ta hand om våra gamla som blir allt fler? Joint Programming-initiativet More Years Better Lives utlyser medel till forskning om kompetensförsörjning inom vård och omsorg för äldre. Forskningsprojekten ska fokusera på arbetssituation, digitalisering och jämföra förutsättningar och villkor i olika medlemsstater. Forte har avsatt nio miljoner kronor för treåriga projekt under åren 2025–2027.

Demografiska förändringar i Europa leder till arbetskraftsbrist inom vård- och omsorgssektorn. Behovet av arbetskraft ökar i takt med den stigande andelen äldre som behöver vårdinsatser. En rapport från OECD visar att kompetensbristen kan bli oacceptabelt stor om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Målet är att finansiera forskningsprojekt som bidrar till lösningar för hur vi kan öka antalet anställda inom äldres vård och omsorg.

Transnationellt samarbete

Endast transnationella projekt kommer att finansieras. Varje ansökan måste involvera minst tre behöriga sökanden från tre eller fler deltagande länder.

Sverige deltar genom Forte som ett av sju länder – en satsning från det tioåriga nationella programmet för arbetslivsforskning som Forte driver, i samarbete med Fortes äldreforskningsområde. I utlysningsguiden på German Federal Ministry of Education and Research finns en lista över utlysningens samtliga finansiärer.

Forskningsämnen i utlysningen

Forskningen ska behandla kompetensförsörjningen inom vård och omsorg för äldre. Särskild vikt fästs vid hur genus, etnicitet och social inkludering adresseras. Varje ansökan ska behandla samtliga av följande tre aspekter:

  1. Arbetssituation. Arbetssituationen är avgörande för att attrahera och behålla personal. Här ingår faktorer som tillgång till arbetskraft, kompetens, löner, villkor, avtal, personalomsättning, ledarskap och utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
  2. Artificiell intelligens. AI och liknande digitala teknologier föreslås som möjliga vägar för att minska trycket på vård- och omsorgspersonal. Men användningen kan väcka frågor rörande etik, jämlikhet och demokrati, både för vårdgivare och vårdtagare.
  3. Skillnader och likheter mellan välfärdssystemen i olika länder. Det är skillnader mellan hur olika länder organiserar vården för äldre, från informell till professionell vård, och hur mycket offentliga medel som avsätts för äldrevård. Forskningsprojekten ska jämföra förutsättningar och villkor i olika medlemsstater.

Tidplan

Utlysningen öppnar: 8 mars 2024 klockan 17.00
Webbinarium om utlysningen: 10 april klockan 11.30-12.30 
Sista dag för ansökan hos German Federal Ministry of Education and research: 14 maj 2024 klockan 15.00
Prisma öppnar för ansökningar: 21 maj klockan 10.00
Prisma stänger för ansökningar: 28 maj 2024 klockan 14.00
Bidragsbeslut: november 2024