Hur kan olika vård- och omsorgsaktörer samverka kring äldre på ett bättre sätt? Den här utlysningen ska bidra till en bättre vård och omsorg för äldre i det svenska välfärdssystemet. Totalt avsätts omkring 40 miljoner kronor för perioden 1 januari 2025–31 december 2027. Utlysningen genomförs inom ramen för samordningsområde Äldre – ett av fem områden där Forte har ansvar för att samordna forskningen nationellt.

Forte har identifierat flera större frågeområden som rör äldre där det behövs ny kunskap och där den kunskap som redan finns behöver komma till användning i praktiken. Temat för den här utlysningen handlar om ett av dessa områden: gränsdragningar och samverkan mellan olika vård- och omsorgsaktörer. Med utlysningen vill Forte få fram ny kunskap som kan bidra till metoder och arbetssätt för en bättre samverkan mellan äldreområdets olika aktörer. Vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad vård och omsorg för äldre i det svenska välfärdssystemet.

Inriktning

Gränsdragningar och samverkan mellan olika vård- och omsorgsaktörer: konsekvenser för de äldre, deras anhöriga samt personal

Äldre personer som har behov av vård och omsorg behöver ofta insatser av flera olika aktörer. Aktörerna behöver samverka, så att insatserna samordnas och så att den äldre personens behov står i centrum. Utlysningen fokuserar därför särskilt på hur gränsdragningar eller otillräcklig samverkan mellan olika aktörer kan skapa problem för personal, de äldre eller deras anhöriga, samt hur sådana problem kan undvikas eller hanteras. Inom temat gränsdragningar och samverkan ryms även forskning om hur olika lagstiftningar fungerar i relation till varandra, liksom frågor om metoder för biståndsbedömning samt vilka konsekvenser biståndsbedömning får för äldre, anhöriga och personal.

Tvärgående perspektiv

Det finns perspektiv som kan vara relevanta för många av de frågor som ryms inom utlysningen och äldreområdet. Vård och omsorg behöver beakta den heterogenitet som finns inom den äldre befolkningen i Sverige och som kommer att förstärkas på sikt. Det gäller bland annat äldre personer som är födda i andra länder samt nationella minoriteter. Det kan också handla om kön/genusaspekter eller hur ojämlika livsförhållanden kan påverka hälsan.

Om utlysningen

Bidragsform

Treåriga projektbidrag. Projektbidrag möjliggör genomförandet av ett avgränsat forskningsprojekt som ska bidra till ökad kunskap om en identifierad frågeställning.

Bidragsbelopp

Du kan ansöka om maximalt fem miljoner kronor för treåriga projekt. Observera att maxbeloppet inkluderar så kallade indirekta kostnader (OH). Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att avslås.

Behörighet

  • Doktorsexamen: För att kunna söka bidrag i den här utlysningen måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.
  • Återrapportering av tidigare bidrag: Huvudsökande ska ha slutrapporterat tidigare beviljade bidrag från Forte inom utsatt tid. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för slutlig återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering.

Begränsningar

Högst en ansökan per huvudsökande är tillåtet i denna utlysning. Som medverkande forskare kan du ingå i fler än en ansökan.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 14 maj 2024, klockan 10.00
Utlysningen stänger: 20 augusti 2024, klockan 14.00
Beslut om finansiering: 28 november 2024
Beslut publiceras: 29 november 2024
Projektstart: 1 januari 2025

Mer om Fortes äldreforskningsområde

Forte har ett särskilt uppdrag från regeringen inom äldreområdet och har länge finansierat forskning kring äldre och åldrande. Hit hör till exempel studier av åldrandets sjukdomar, de äldres välfärd och levnadsförhållanden liksom de äldres roll i samhället. Vi gör riktade satsningar, kommunicerar forskning och arbetar tillsammans med andra för att forskningen ska få ett ökat genomslag i samhället med resultat som används.

Läs mer på forte.se om äldreforskningsområdet och dess undersida finansierad forskning inom äldreområdet.

I inriktningsförklaringen för äldreområdet kan du också läsa mer om Fortes äldreuppdrag, våra prioriterade forskningsområden, våra mål och vårt strategiska arbete.