Forte och Vetenskapsrådet utlyser programbidrag för vårdforskning omfattande 180 miljoner kronor. I denna gemensamma utlysning kommer bidragen att vara på tre till fem miljoner kronor per år i upp till sex år.

Syftet med satsningen är att i ett längre perspektiv förstärka vårdforskningen och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer. Satsningen ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid. Bidrag beviljas för tre år med möjlighet till tre års förlängning (2018–2023).

Inriktning

Utlysningen syftar i första hand till att generera kunskap som direkt kan bidra till att förbättra vården för patienter och brukare.
Områden som är av särskilt intresse är:

  • Utveckling av innovativa behandlingsformer och/eller processer relaterade till hälso- och sjukvården (prevention, vård, rehabilitering)
  • E-hälsa (ny teknik för att möjliggöra och stödja egenvård)
  • Samskapande av kunskap mellan forskare, brukare/närstående och yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Ansökan

Högst en ansökan från samma huvudsökande är tillåten.

Då ansökningarna kommer att granskas av internationella experter bör din ansökan skickas in på engelska. Om ansökan lämnas in på svenska riskeras bedömningens kvalitet.

Mer information om utlysningen och hur du går tillväga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Programbidrag

Bidragstid: 3+3 år (2018-2023)

Vem kan söka: Etablerade forskargrupper. Huvudsökande ska vara disputerad och knuten till godkänd medelsförvaltare.

Budgetram: Totalt 180 miljoner kronor över sex år

Bidragsbelopp: Mellan tre till fem miljoner kronor per år och program.

Utlysningen stänger: 23 maj 2018 kl. 14.00

Bidragsbeslut: 1 oktober 2018

Programstart: December 2018