Forte utlyser projektbidrag inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Satsningen syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden samt stärka samverkan mellan forskning och praktik. Totalt avsätts cirka 40 miljoner kronor för åren 2022–2025.

Bidragsform

Utlysningen består av en bidragsform, projektbidrag. Du kan söka medel för minst två år och maximalt fyra år.

Inriktning

Utlysningen omfattar klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Utlysningens inriktning utgår från de åtta prioriterade områden som beskrivs i programmets strategiska agenda:

  1. Effekter av interventioner
  2. Metoder för att utreda individers behov av insatser
  3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
  4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
  5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan
  6. Brukarmedverkan/delaktighet
  7. Digitalisering och välfärdsteknik
  8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför planeras och genomföras i samverkan med socialtjänsten, till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal.

Inriktningen beskrivs mer utförligt i det bifogade dokumentet ”Information om utlysningen”.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen stänger: 14 december 2021, kl. 14:00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: Mars 2022
Projektstart: April 2022