Nu öppnar Forte den första utlysningen inom ramen för det 10-åriga nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning. I utlysningen ingår projektbidrag, postdokbidrag och praktiknära forskartjänster om totalt cirka 94 miljoner kronor under tre år (2018–2020).

Syftet med forskningsprogrammet är att stärka långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. I satsningen ingår att främja klient- och praktiknära forskning om socialtjänsten, stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga.

Bland prioriterade områden där forskning bedömts angelägen kan nämnas:

  • Personcentrerad socialtjänst
  • Sammanhållna insatskedjor
  • Effekterna av tidiga/förebyggande insatser
  • Innovationer
  • Implementeringsforskning
  • Brukarmedverkan

Tre bidragsformer

Inom utlysningen ingår tre olika bidragsformer: projektbidrag, postdokbidrag och praktiknära forskartjänster.

Projektbidraget
riktar sig till disputerade forskare vid lärosäte eller inom socialtjänsten. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför genomföras i samverkan med socialtjänsten, till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal.

Postdokbidraget ska ge forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär med inriktning mot klient- och praktiknära forskning. Forte ser gärna ansökningar där internationellt utbyte ingår.

Bidraget till praktiknära forskartjänst ska ge disputerade personer inom socialtjänsten möjlighet att producera forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik och därmed främja ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. Bidraget täcker kostnaden för en halvtidslön under tre år.

Forte ser behov av både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser och metoder samt kombinationer av dessa. Vi ser gärna projekt där forskare från olika discipliner samverkar, och gärna även tvärvetenskaplig ansats. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas i ansökan.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projektmedel, postdokbidrag och praktiknära forskartjänster

Bidragstid: Upp till 3 år för projektbidrag, upp till 3 år för praktiknära forskartjänster och 2 år för postdokbidrag

Projektstart: 1 december 2018

Vem kan söka: Du som är disputerad och knuten till godkänd medelsförvaltare

Bidragsbelopp: I denna utlysning kan du för ett projekt totalt ansöka om upp till 5 mkr över tre år. För postdok kan du maximalt ansöka om 0,8 mkr per år under tre år och 0,5 mkr per år under tre år för praktiknära forskartjänst.

Utlysningen stänger: 12 april 2018 kl. 14.00

Bidragsbeslut: 28 augusti 2018

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.