Forte utlyser medel för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning, till följd av psykiska sjukdomar eller tillstånd och smärttillstånd. Forskningen ska bidra till ökad kunskap om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatser som främjar återgång i arbete.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projekt
Bidragstid: 3 år
Dispositionstid: Till och med 30 juni 2021
Söks av: Projektledare vid en landstingsorganisation (eller region)
Budgetram för utlysningen: Totalt har 40 miljoner kr avsatts för en 3-årsperiod
Utlysningen stänger: 15 dec 2016 kl. 17.00
Bidragsbeslut publiceras: Senast i slutet av maj 2017
Bidragsperioden startar: 1 jan 2017

 

Forskningsprojekten ska genomföras i samarbete eller i kontakt med arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen. Forskningsprojekten ska använda de utfallsmått och datakällor för återgång i arbete som Försäkringskassan presenterade i en rapport den 30 september 2016, sid 15-19. Utöver dessa kan även andra utfall studeras.

Ansökan till Forte ska skickas in av en projektledare vid en landstingsorganisation (eller region), och utföras i samverkan med universitet, högskola eller annan forskningsorganisation. Landstinget/regionen är också medelsförvaltare. Forskare som vill genomföra en studie är välkomna att kontakta följande personer i landsting och regioner:

I ansökan ska tonvikten läggas på projektets frågeställning och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metodik och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas. Forskningsprojekten ska vara utformade och av sådan vetenskaplig kvalitet att rapporterna kan utgöra underlag för evidensgradering.

För mer information se till exempel: