Syftet med postdoc-bidragen är att ge yngre, nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. Nivån för postdoc-bidrag ligger på 800 000 kr per år inklusive indirekta kostnader. Bidraget ges för två år och är avsett att täcka en heltidslön. Den som får ett postdoc-bidrag kan fritt utveckla sin forskning inom det område som utstakats i forskningsplanen. Medlen ska förvaltas av svenskt universitet eller motsvarande.

Nytt för i år!

En stor nyhet för året är att alla ansökningar kommer att skickas in via Prisma, Fortes, Formas och Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem. I samband med övergången till det nya systemet vill vi lyfta fram ett antal förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan:

 • Du måste skapa ett personligt konto i Prisma
 • Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga konton i Prisma
 • Alla cv- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på respektive forskares personliga konto
 • Ditt universitet eller högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma

Försäkra dig om att dessa förutsättningar finns i god tid innan sista ansökningsdag. Läs mer om dessa längre ner i texten.

Behörighet

Behörig att söka postdoc-bidrag i denna utlysning är den som avlagt doktorsexamen mellan den 1 januari och den 31 december 2014. Sökandens avhandling och planerade forskningsprojekt ska ligga inom Fortes ansvarsområde.

Ett villkor för att en ansökan om aktuellt bidrag ska behandlas av Forte är att slutredogörelser för alla tidigare beviljade bidrag skickats in senast den 29 januari 2015. I annat fall behandlas inte ansökan. Detta gäller endast de tidigare bidrag där tidpunkten för slutredogörelse har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för slutredogörelse.

Beredning

Ansökan om postdoc-bidrag bereds av Fortes beredningsgrupper som är sammansatta av forskare och allmänrepresentanter. Urvalet sker både på grundval av sökandens forskningsmeriter och sökandens forskningsplaner.

De bedömningskriterier som styr urvalet i samtliga steg är följande:

 • Vetenskaplig kvalitet på avhandlingen och eventuella andra vetenskapliga arbeten
 • Det planerade forskningsprojektets genomförbarhet och relevans för Fortes ansvarsområde
 • Den sökandes kompetens att genomföra den föreslagna forskningen

I beredningen använder Forte ett tvåstegsförfarande, som innebär att beredningsgrupperna i steg 1 kommer att välja ut ett antal ansökningar för vidare beredning.

Tidplan

Sista datum för att lämna in postdoc-ansökan är den 2 februari 2015 kl 17.00. Besked om resultatet av steg 1 kommer att sändas ut i början av april 2015. De som går vidare till steg 2 kommer att bli ombedda att komplettera sin ansökan via e-post (avhandlingen och övriga skrifter I elektroniskt format). Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i steg två i slutet av september 2015.

Skicka in din ansökan

Du ansöker elektroniskt i Prisma, som är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem. Utlysningen hittar du under fliken Ansökningar och bidrag i Prisma.

Organisationskonto

För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prisma. Dessa listas med förval i Prisma. Därefter kan du i ansökningsformuläret välja din organisation som medelsförvaltare och aktuell enhet som hemvist för din ansökan. Skulle ditt lärosäte inte finnas med i listan så kontakta lärosätet. Efter det att utlysningen stängt kommer din medelsförvaltare med automatik få din ansökan. Medelsförvaltaren har sju dagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för organisationen som ska signera ansökan i Prisma inom de sju dagarna.

Medverkande forskare

Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också ha ett användarkonto i Prisma där de lagt upp de cv- och publikationsuppgifter som de vill koppla till ansökan. De måste även godkänna sin medverkan i ansökan före sista dags för ansökan. Så uppmana dina kollegor i god tid att gå in och skapa ett konto i Prisma.

Användarstöd för Prisma

För de flesta moment i Prisma finns användarstöd som beskriver hur du ska göra. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa användarkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma där din information, såsom personuppgifter, cv och publikationer, sparas. Du behöver bara lägga in informationen en gång, och kan därefter komplettera eller ändra den vid behov. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas sedan till ditt konto. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMID kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats.

För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du ett så kallat ORCID-id. ORCID är ett internationellt register för forskare och obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett forskar-id gör du det på ORCID:s webbplats.

Angående att importera publikationer i Prisma

För närvarande har vissa problem att importera publikationer från de externa publikationsdatabaserna om man har många publikationer. Vi arbetar på en lösning på detta. Högst 20 publikationer per ansökan kommer att tas hänsyn till i bedömningen inom våra nuvarande utlysningar av bidrag till forskningsprojekt, juniorforskare och postdoc. Om du misslyckas med en automatisk import av publikationerna, ber vi dig att mata in dessa 20 manuellt i systemet tills vidare.

Ansökningsformuläret

För att underlätta dina förberedelser presenterar vi här kortfattat ansökningsformulärets disposition samt max antal tecken för varje fält. Observera att alla teckenangivelser är inklusive mellanslag.

 • Grunduppgifter
  • Projekttitel (200 tecken)
  • Sammanfattning på svenska (2000 tecken)
  • Projekttitel på engelska (200 tecken)
  • Sammanfattning på engelska (2000 tecken)
  • Antal år för projektet
  • Fortes huvud- och delområden
  • Alternativt delområde
  • Samordningsområde
  • SCB-koder
 • Avhandling och examen
  • Disputationsdatum
  • Titel på avhandling
  • Disputationsämne
  • Sammanfattning av avhandlingen (20 000 tecken)
  • Kurser inom ramen för forskarutbildningen (2500 tecken)
  • Bifoga examensbevis i PDF-format
 • Projektbeskrivning
  • Bakgrund, syfte och frågeställning (5000 tecken)
  • Diarienummer för eventuellt tidigare Forte-projekt
  • Betydelse för forskningsområdet (2500 tecken)
  • Studiedesign och metod (5000 tecken)
  • Arbetsplan (5000 tecken)
  • Referenslista för projektbeskrivning (5000 tecken)
 • Spridning och samverkan
  • Samhällsrelevans (5000 tecken)
  • Kunskapsspridning (1250 tecken)
  • Samverkan (1250 tecken)
 • Ekonomi
  • Budget
  • Annan finansiering för detta projekt
 • Institutionens åtagande
  • Bifoga intyg från värdinstitution
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper
 • Medverkande
 • CV
 • Publikationer (högst 20 publikationer)

Detaljerade instruktioner för varje fält hittar du i ansökningsformuläret i Prisma. Skapa ett utkast till en ansökan så får du tillgång till hela formuläret. Du kan med fördel jobba direkt i systemet eftersom det har bra funktioner för ordbehandling och regelbundet sparar informationen du matar in.

Om open access

Forte ger alla beviljade projektbidrag ett generellt bidrag om 30 000 kronor för open access-publicering.

Om överföring av projektinformation till SweCRIS

Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Länkar

För teknisk support på själva ansökningssystemet:

För hjälp med ansökningssystemet Prisma, kontakta support@prisma.research.se. För frågor som rör organisationskonton, kontakta support_organisation@prisma.research.se.