För att främja forskare i början av sina karriärer utlyser Forte juniorforskarbidrag i december varje år. Steg 1 i utlysningen för juniorforskarbidrag 2017 är nu öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projekt

Bidragstid: 4 år

Projektstart: 1 jan 2018

Vem kan söka: Den som har avlagt doktorsexamen mellan den 1 januari 2011 och den 1 februari 2017

Budgetram: Mellan 0,5 och 2 Mkr per år kan sökas för de tre första åren, för fjärde året söks 800 000 kr som karriärutvecklingsstöd

Utlysningen stänger: 1 feb 2017 kl. 17.00

Steg 2 i utlysningen öppnar: I början/mitten av april 2017

Bidragsbeslut: I slutet av september

Forte utlyser juniorforskarbidrag i december varje år. Syftet med bidragsformen att främja forskare i början av sina karriärer. Juniorforskarbidraget är ett projektbidrag som beviljas för 4 år och delas ut max sex år efter disputation. Bidraget ska täcka minst 40 % av lönen för juniorforskaren.

Ansökningsprocessen för juniorforskarbidrag är indelad i två steg: I steg 1 lämnar sökande in en juniorforskarskiss till Forte. I skissen ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metod och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas. De sökande som får sin skiss godkänd kan lämna in en fullständig juniorforskaransökan i steg 2.

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.

Rättelse: Ansöker du både om bidrag till forskningsprojekt och juniorforskarbidrag får skisserna inte gälla samma projekt. I det bifogade dokumentet ”Mer information om utlysningen” stod tidigare felaktigt att skisserna ska gälla samma projekt.