Precis som för Fortes projektbidrag söks juniorforskarbidrag i ett tvåstegsförfarande och du som har fått din skiss accepterad av Forte kan nu skicka in en fullständig projektansökan.

Sista dag att skicka in ansökan är den 19 maj 2015 klockan 17.00.

Juniorforskarbidrag beviljas för fyra år. Andra forskningsprojekt beviljas för högst tre år.

Juniorforskarbidraget är avsett att täcka minst 40 procent lön för den sökande juniorforskaren.

Om din ansökan inte blir aktuell för juniorforskarbidrag kommer ansökan ändå att bedömas som en treårig projektansökan utan att du särskilt behöver ange det.

Skillnad mellan skiss och fullständig ansökan

I skissen skulle tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metod och material skulle endast beskrivas kortfattat i skissen.

Den fullständiga ansökan ska innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material och metod, samt en för projektet relevant litteraturgenomgång. Redovisa också projektets teoretiska utgångspunkter.

Projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområde beskrivs i både skiss och fullständig ansökan, men mer utförligt i den fullständiga ansökan.
Det får inte finnas större avvikelser mellan skiss och fullständig ansökan avseende studiedesign och budget.

Behörighet

Utlysningen är endast öppen för forskare som fått en skiss accepterad av Forte i utlysningen Juniorforskare 20015.

Beredning

Ansökningarna bedöms av Fortes beredningsgrupper som är sammansatta av forskare och allmänföreträdare. Beredningsgrupperna begär också in utlåtanden från externa granskare vid behov.

Bedömningskriterier

Bedömningar görs av:

 • Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet (originalitet, teorianknytning samt relation till tidigare forskning inom området)
 • Forskningsprojektets syfte, frågeställningar, metoder, studiedesign och datamaterial
 • Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens
 • Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området
 • Vetenskaplig betydelse av förväntade resultat
 • Projektets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde
 • Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet

Tidplan

Sista datum för att lämna in fullständig ansökan är den 19 maj 2015 klockan 17.00. Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i slutet av september 2015.

Skicka in din ansökan

Du skickar in din ansökan i ansökningssystemet Prisma. Observera att du inte går in via Utlysningar utan istället via din befintliga skiss. Den fullständiga ansökan registrerar du från sidan Ansökningar i Prisma, där du klickar på skissens diarienummer och kommer in i formuläret.

All text och de publikationer du lade in i skissen överförs med automatik till den fullständiga ansökan och i den gör du ändringar. Sidan Ekonomi behöver du dock fylla i på nytt.

Efter det att utlysningen har stängt skickas ansökan med automatik till medelsförvaltaren/organisationen. Organisationen har då sju kalenderdagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för organisationen som ska signera ansökan i Prisma inom de sju dagarna.

Medverkande forskare

Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste ha ett användarkonto i Prisma där de lagt upp de CV- och publikationsuppgifter som de vill koppla till ansökan.

Användarstöd för Prisma

För de flesta moment i Prisma finns användarstöd som beskriver hur du ska göra. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan. På varje sida i Portalen finns användarstöd till vänster, men även på inloggningssidan.

Ansökningsformuläret

För att underlätta dina förberedelser presenterar vi här kortfattat ansökningsformulärets disposition samt max antal tecken för varje fält. Observera att alla teckenangivelser är inklusive mellanslag.

 • Grunduppgifter
  • Projekttitel (200 tecken)
  • Sammanfattning på svenska (2 000 tecken)
  • Projekttitel på engelska (200 tecken)
  • Sammanfattning på engelska (2 000 tecken)
  • Antal år för projektet (4 år gäller)
  • Fortes huvud- och delområden
  • Alternativt delområde
  • Samordningsområde
  • SCB-koder
 • Doktorsexamen
  • Bevis om doktorsexamen
  • Eventuellt intyg om disputationsdatum
 • Projektbeskrivning
  • Bakgrund, syfte och frågeställning (15 000 tecken)
  • Diarienummer för eventuellt tidigare Forte-projekt
  • Betydelse för forskningsområdet (5 000 tecken)
  • Studiedesign och metod (15 000 tecken)
  • Bilduppladdare (4 Mb/bild)
  • Etiska överväganden (2 000 tecken)
  • Arbetsplan (15000 tecken)
  • Referenslista för projektbeskrivning (5000 tecken)
 • Spridning och samverkan
  • Kunskapsspridning (2500 tecken)
  • Samhällsrelevans (2500 tecken)
  • Samverkan (2500 tecken)
 • Ekonomi
  • Budget
  • Totalt sökt belopp – observera att kolumnen ”Annan kostnad” inte ska fyllas i
  • Lön exklusive sociala avgifter för medverkande forskare – i fullständig ansökan ska arbetsinsatsen i projektet anges som % av heltid (istället för som tidigare i antal månader)
  • Lön exklusive sociala avgifter för övrig personal som inte är listad som medverkande i projektet – i fullständig ansökan ska arbetsinsatsen i projektet anges som % av heltid (istället för som tidigare i antal månader). Fylls i i en separat tabell som finns länk till nedan under rubriken Bilaga till ansökan.
  • Annan finansiering för detta projekt – fylls i i en separat tabell som finns länk till nedan under rubriken Bilaga till ansökan.
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper
 • Medverkande
 • CV
 • Publikationer (högst 20 publikationer per ansökan)

Detaljerade instruktioner för varje fält hittar du i ansökningsformuläret i Prisma. Du kan jobba direkt i systemet eftersom det har funktioner för ordbehandling och regelbundet sparar informationen du matar in.

Bilaga till ansökan

Om open access

Forte ger alla beviljade projektbidrag ett generellt bidrag om 30 000 kronor för open access-publicering.

Om överföring av projektinformation till SweCRIS

Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

För mer information och hjälp med Prisma, se Prismas inloggningssida https://prisma.research.se/#quickguide. Vid tekniska problem klicka på ”Kontakta supporten” och fyll i särskilt formulär där.