Joint Programming-initiativet Neurodegenerative Disease Research (JPND) öppnar en gemensam transnationell utlysning för att stödja forskning och innovation inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Befintlig forskning visar att det finns stor potential att förbättra livskvaliteten för personer som lever med neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Detta tack vare nya vård- och omsorgskoncept och innovationer som fokuserar på att bevara värdigheten, självständigheten och den sociala inkluderingen för dessa personer. Men tillgängligheten och kvaliteten av sådana tjänster varierar avsevärt, både inom och utanför Europa.

Mot bakgrund av detta bjuder JPND in multinationella forskargrupper att lämna in ansökningar om ambitiösa, innovativa och mångvetenskapliga samarbetsprojekt. Projekten ska adressera hälso- och sjukvård och socialtjänst på både makronivå rörande system och infrastrukturer, och på den individuella nivån av patienter, vårdgivare och familjer.

Projekt inom utlysningen ska inkludera, men är inte begränsade till, de forskningsområden som listas nedan. Projekten kan fokusera på ett eller flera av följande teman:

  • Vårdkedjor och vårdformer som tar in patientmedverkan
  • Faktorer som påverkar progression och prognos av sjukdom
  • Utfallsmått för patienter och informella vårdgivare
  • Palliativ vård av patienter
  • Kostnadseffektivitet för olika interventioner, liksom etiska överväganden

Budgetram

Utlysningens totala budget är 21 miljoner euro (från alla deltagande länder). Inom denna utlysning finansierar varje land sina egna nationella deltagare i de samarbetsprojekt som beviljas medel.

Läs mer

Fullständig information om utlysningen och information om ansökningsprocessen finns på JPND:s webbplats.