Utlysningen ”Åldrande – miljö och digitalisering” är den tredje transnationella utlysningen inom Joint Programming-initiativet More Years, Better Lives (JPI MYBL). Utlysningen är öppen för transnationella samarbetsprojekt med fokus på teknologi, plats och lärande, i relation till äldre.

Fokus för denna utlysning är hur äldre personers hälsa och välbefinnande kan stödjas och främjas genom användandet av olika slags teknologier, design av den sociala och fysiska miljön samt tillgänglighet till möjligheter för lärande. Målet är att hitta innovativa, transnationella och tvärvetenskapliga samarbetsprojekt som undersöker potentialen av teknologi, plats och lärande i relation till äldre.

De projekt som beviljas finansiering förväntas starta under det sista kvartalet av 2017 eller det första kvartalet av 2018. Finansiering kan beviljas för upp till tre år.

Forskningsämnen

Varje ansökan ska behandla ämnet Teknologi (1). Ansökningarna kan också behandla ett av, eller båda, ämnena Plats (2) och Lärande (3), i relation till Teknologi (1).

  1. Teknologi: Hur existerande and framväxande teknologier kan förbättra livskvalitet, möjligheter att bidra och socialt deltagande för äldre personer.
  2. Plats: Hur individer upplever de platser där de lever, arbetar och interagerar med andra, samt hur lärande och teknologi ökar eller minskar deras livskvalitet.
  3. Lärande: Hur möjligheter för lärande bäst kan göras tillgängliga, med offentliga, privata och ideella medel för äldre.

Mer utförliga beskrivningar av utlysningens forskningsämnen finns i den fullständiga utlysningstexten på jp-demographic.eu.

Transnationellt samarbete

Endast transnationella projekt kommer att finansieras. Varje ansökan måste involvera minst tre behöriga sökande från minst tre av de länder som deltar i utlysningen. I projektgruppen får maximalt sju sökande ingå.

Ansökan skickas gemensamt in av forskargrupper från flera länder, men varje forskargrupp finansieras av deras respektive nationella eller regionala forskningsfinansiär. Se den fullständiga utlysningstexten för en lista över utlysningens samtliga finansiärer.