Genom samordningsfunktionen Intsam utlyser Forte medel för nätverkande, i syfte att uppmuntra till ny samverkan, så att forskningen kommer snabbare till nytta och bidrar till att de globala målen nås.

Det är tio år kvar innan de globala målen i Agenda 2030 ska vara uppfyllda. Det finns redan mycket befintlig forskning i det internationella forskarsamhället. För att komplettera och stärka svensk forskning och innovation behövs samarbeten mellan forskare världen över.

Denna utlysning är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, Sida och Vetenskapsrådet och sker inom ramen för samordningsfunktionen Intsam. Intsam är ett samarbete mellan svenska myndigheter som har i uppdrag att skapa samsyn och samordning av svenskt forsknings- och innovationssamarbete utanför Europa. Intsams medel är viktiga för genomförandet av gemensamt prioriterade områden såsom de globala hållbarhetsmålen.

Utlysningen syftar till att främja:

  • ny internationell samverkan för formulering av projektidéer för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, samt
  • internationell samverkan så att forskningen kommer snabbare till nytta och bidrar till att de globala målen nås till 2030.

Bidraget ska användas till att etablera ett nätverk kring en specificerad ”projektidé”, med ett gemensamt forsknings- eller innovationsprojekt som mål att söka medel för i framtiden. Projektidén som nätverket gemensamt samlas runt kan vara allt från i ett tidigt stadium, till en välutvecklad forskningsfråga.

Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt.